MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström och Antonio Avenoso, vd för ETSC, på MHF:s manifestation i samband med den globala ministerkonferensen 2020.

Under 2020 miste 18 844 personer livet på de europeiska vägarna, enligt European Transport Safety Council (ETSC). Det är en minskning med 4 000 döda jämfört med 2019.

Den stora minskningen beror sannolikt delvis på pandemin som lett till en minskad trafikmängd. Det skriver ETSC i sin årliga trafiksäkerhetsrapport där man analyserar olycksutvecklingen i Europa.
Antalet omkomna i trafikolyckor var 17 procent färre 2020 än 2019 i Europa.

– Vi såg en liknande utveckling i Sverige under förra året när det gäller antalet döda i trafiken och för antalet transporter, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Pandemin och restriktioner har haft olika stor effekt i olika länder och har minskat den totala trafikmängden i Europa.

Norge (17 omkomna per en miljon invånare) och Sverige (20 döda per en miljon invånare) var de två europeiska länder som hade lägst antal döda i vägtrafiken 2020. I Sverige miste 204 personer livet i trafikolyckor.

– Norge och Sverige har ett liknande arbetssätt när det gäller trafiksäkerhet. Länderna har också mycket erfarenhetsutbyte på det här området, säger Lars Olov Sjöström.
– Olyckstalen för 2020 är ett kvitto på att vi är på rätt väg med vårt trafiksäkerhetsarbete. Men det betyder inte att Norge och Sverige har hittat det perfekta arbetssättet.

Antalet personer som omkom på de europeiska vägarna minskade från 29 691 personer 2010 till 22 763 personer 2019. Dödssiffran för 2020 var 18 844 personer, men på grund av pandemin är det svårt att jämföra tidigare olycksår med 2020.

– Det har skett en tydlig minskning av antalet omkomna i trafikolyckor i Europa under de senaste tio åren, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Jag tror att det beror på att allt fler europeiska länder jobbar med ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.

EU hade satt som mål antalet omkomna i varje EU-land skulle halveras mellan 2010 och 2020. Grekland var det enda land som uppnådde målet, enligt ETSC. Den största minskningen av antalet döda i trafikolyckor under de senaste tio åren skedde i Norge, en reducering med 55 procent.
Långsammast var olycksutvecklingen i Nederländerna och Storbritannien, med en minskning med 5 procent respektive 14 procent på tio år.

Sverige nådde inte EU:s mål att halvera antalet döda 2010, 266 personer, till 133 personer 2020. Däremot nådde Sverige sitt delmål i Nollvisionen för 2020 på 220 omkomna. I Sverige miste 204 personer livet i trafikolyckor 2020 och 221 år 2019.

– Sverige startade sitt nollvisionsarbete tidigare än många andra europeiska länder. Det är inte lika lätt för ett land som redan har låga olyckstal att på kort tid lyckas uppnå ytterligare en halvering, förklarar han.

Sveriges nästa etappmål i Nollvisionen för 2030 är 133 omkomna i trafikolyckor. Det är en halvering av antalet omkomna. Utgångsläget är 266 döda, som är ett medelvärde för 2017–2019.

Nästa EU-mål är att halvera antalet döda i den europeiska trafiken mellan 2020 och 2030. Målet är också att halvera antalet allvarligt skadade under samma period.
– Att man satsar på att ha ett halveringsmål för Europa som helhet tror jag är bra och inte orealistiskt, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– När det gäller enskilda länder tror jag att det skulle vara bättre att ha ett mål för antalet omkomna per en miljon invånare, eftersom länderna skiljer sig så pass mycket åt när det gäller trafiksäkerhet.

European Road Safety Charter (ERSC) leds av EU-kommissionen och fungerar som civilsamhällets största plattform för trafiksäkerhet i Europa. ERSC har 3 400 medlemmar som består av myndigheter, företag och organisationer. MHF är en av dem.

För att förbättra kontakterna mellan ERSC och organisationens medlemmar i respektive EU-land har man infört ett nätverk av nationella samordnare i de 27 medlemsländerna. Nylanseringen av ERSC-nätverket (som startades 2004) är en stor satsning på trafiksäkerhet i Europa.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström har fått ett nytt deltidsuppdrag och är nationell samordnare för ERSC i Sverige. Han kommer att arbeta för ERSC några dagar i månaden.

– Tanken är att jag som nationell samordnare ska underlätta kommunikationen mellan ERSC och de svenska medlemmarna, berättar Lars Olov Sjöström.
– Just nu håller jag på och språkgranskar ett nyhetsbrev som ska skickas ut.

I Sverige har ERSC ett 40-tal medlemmar. Det är myndigheter, trafikutbildare, trafiksäkerhetsorganisationer, forskningsinstitutioner och företag.

En del av hans nya uppdrag är att se till att ESRC får fler medlemmar i Sverige.
– Som en första del av uppdraget håller jag på och kontaktar de befintliga medlemmarna i Sverige.

European Road Safety Charter fungerar som ett nätverk, där varje aktör jobbar var för sig och sedan möts och utbyter erfarenheter och inspirerar varandra. ”Good practice” är ett huvudtema, att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhetsområdet.

– ERSC-nätverket fungerar som en kunskapsbank för trafiksäkerhet med verktyg för olika organisationer och företag i Europa som vill arbeta med trafiksäkerhet, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Som medlem kan ett svenskt åkeriföretag se exempel på hur andra europeiska företag arbetar med trafiksäkerhet och utbyta erfarenheter och idéer.

European Road Saftety Charter prisar varje år goda exempel inom trafiksäkerhet. MHF vann 2017 utmärkelsen Excellence in Road Safety Adwards för sina försöksprojekt med automatiska nykterhetskontroller, i kategorin för ideella organisationer.

2018 höll ERSC sitt första seminarium i Sverige, som MHF stod värd för. Syftet med seminariet var att möta de svenska medlemmarna och värva nya medlemmar.

– Den här nya satsningen på nationella samordnare ger möjlighet att genomföra seminarieaktiviteter varje år, säger Lars Olov Sjöström.
– Jag tänker mig en kombination mellan korta webbinarier och fysiska seminarier.

MHF:s nya uppdrag som nationell samordnare för ERSC i Sverige, tror han kommer att stärka MHF:s position som aktör och nätverksbyggare inom det europeiska trafiksäkerhetsarbetet.

– Genom det här uppdraget kommer vi att ha fler kontakter än tidigare med trafiksäkerhetsaktörer runtom i Europa, säger Lars Olov Sjöström.
– Det finns ett intresse för svenskt trafiksäkerhetsarbete i Europa och inte minst vad en ideell trafiksäkerhetsorganisation kan göra.

I många andra europeiska länder är det väldigt lite av trafiksäkerhetsarbetet som bedrivs ideellt, utan det mesta sköts av politiker och myndigheter, framhåller han.

– Civilsamhällets resurser är ganska små i många andra länder i Europa när det gäller trafiksäkerhet. Sverige har en stark föreningstradition på området, som många andra länder är intresserade att lära sig mer om, berättar Lars Olov Sjöström.

Text och foto: Mari Haglund