Många omkom i trafiken 2018. För att vända den negativa utvecklingen har Trafikverket tagit fram en aktionsplan. Foto: Thomas Möller/MostPhotos

Under 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken, det är en ökning med 72 personer jämfört med 2017 visar Trafikverkets statistik. Det är den högsta dödssiffran på tio år.
– 2018 blev ett svårt bakslag för trafiksäkerheten. Nu är det viktigt att titta framåt och samordna svenskt trafiksäkerhetsarbete, säger Lars Olov Sjöström.

Trafikverket har tagit fram en aktionsplan för säker vägtrafik för åren 2019–2022. I planen finns 111 åtgärder med fokus på rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. Strategin har tagits fram i samarbete med 14 myndigheter, företag och organisationer, MHF är en av dem.

– Initiativet med aktionsplanen är positivt. Det här är en bred satsning med många aktörer som samarbetar. Här tydliggörs också MHF:s roll som trafiksäkerhetsaktör, konstaterar Lars Olov Sjöström.

Delmålet i Nollvisionen är att det ska vara högst 220 döda i trafiken år 2020. För att kraftsamla inför det har Trafikverket tagit fram aktionsplanen i samarbete med myndigheter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. Planen sträcker sig 2019–2022 och kommer att följas upp varje år.

– Det här är den första generationen av aktionsplanen, säger Johan Lindberg, som är Trafikverkets samordnare för aktionsplanen.
– Under hösten kommer Trafikverket att träffa de aktörer som finns med i planen och ha uppföljningsmöten. Då kommer vi att lyssna in hur starten har varit.

Som en del av planen ska Trafikverket genomföra informations- och kunskapshöjande åtgärder till medborgare och trafikanter. Förhoppningen är att nå en minskad andel alkohol och narkotika i trafiken och en ökad hastighetsefterlevnad. För cyklingen är målet en mer säker cykling, med fokus på att öka användningen av cykelhjälm.

– Vi tittar på ett upplägg för att jobba med hastighet och nykterhet med start i höst, i ett första skede sätter vi mest fokus på de två områdena, berättar Johan Lindberg.

Påverkansinsatserna är en del av ett regeringsuppdrag som Trafikverket fick i mars.
– Hur vi ska jobba med frågan är inte klart än, säger Johan Lindberg.
– En bit handlar om att förklara de åtgärder som görs ute i samhället för medborgarna, exempelvis varför polisen gör nykterhetskontroller eller varför Trafikverket inför 80 km/tim på många 90-vägar.

Den andra delen handlar om att till exempel påverka normerna kring alkohol och narkotika i trafiken.
– Det är en väldigt viktig norm – att det inte är acceptabelt att köra bil efter att man har tagit alkohol eller droger. Det är viktigt att vi jobbar för att den normen befästs, säger Johan Lindberg.

Vilka påverkansinsatser vill MHF se när det gäller alkohol och droger i trafiken?
– MHF skulle vilja se en ny Don’t drink and drive-satsning, i en ny och aktuell utformning. Det var ett bra projekt, säger Lars Olov Sjöström.

Det var Trafikverket som drev projektet som riktade sig till ungdomar och unga vuxna och handlade om trafiknykterhet.
– Vi kan inte ta för givet att de starka normer som finns om att alkohol och droger inte hör ihop med bilkörning ska finnas kvar, om vi inte jobbar för det, poängterar Sjöström.
– Varje ny generation måste ”vaccineras” mot rattfylleri.

Innan Nollvisionen låg ansvaret på trafikanterna att göra rätt i trafiken och förhindra olyckor. I och med Nollvisionen blev det fokus på systemutformarna, exempelvis väghållare, trafikplanerare och fordonsindustri.

– Det var en nödvändig satsning. Men det har också inneburit att trafikanterna har blivit lite bortglömda i trafiksäkerhetsarbetet, säger Lars Olov Sjöström.
– I och med den nya aktionsplanen finns det en möjlighet att skapa en bra balans mellan systemutformare och trafikanter.

MHF är en av aktörerna bakom aktions-planen. En av punkterna under nykter trafik är att MHF ska arbeta för att polisen ska få bättre verktyg för att kontrollera drogpåverkade förare med screeningsinstrument.

– Vi tror att den svenska polisen precis som den norska polisen, skulle bli framgångsrikare i insatserna mot drograttfylleri, om de fick använda snabbdrogtester, säger Sjöström.
– Då är det viktigt att det finns en standard som kan ligga till grund för upphandling av den typen av instrument. MHF är med och tar fram en svensk standard.

MHF ska arbeta för att kommuner och regionala aktörer ställer krav på alkolås eller motsvarande stödsystem vid upphandling av resor och transporter.
– Arbetet med att säkerställa nyktra transporter vid upphandlingar måste ta ny fart, konstaterar Lars Olov Sjöström.

För ungefär tio år sedan togs många initiativ för att kräva alkolås i exempelvis kommunala transporter.
– Det ledde till att en stor del av kommunerna började ställa krav på alkolås i upphandlingen av skolskjutsar och färdtjänst, berättar han.

Då var både MHF och Trafikverket starkt pådrivande för den utvecklingen.
– Vi hoppas på ett nytt samarbete för att öka användningen av alkolås eller annan utrustning som hindrar rattfylleri. Vi behöver fungera som en blåslampa.

MHF ska också jobba för en lag om straffansvar vid eftersupning. Begreppet innebär att en misstänkt rattfyllerist hävdar att den har druckit efter färden eller olyckan.

Under området rätt hastighet vill MHF genomföra försöksverksamhet med ISA-teknik bland förare som fått sitt körkort återkallat på grund av hastighetsöverträdelser. När det gäller säker cykling ska MHF utbilda nyanlända i cykling och göra reflexkampanjer.

Trafikverket bedömer att cirka 40–50 liv per år kan räddas i vägtrafiken och att antalet personer som skadas allvarligt kan mins-kas med 500 stycken varje år om åtgärderna i aktionsplanen genomförs.

– Det är inte mål, utan effekter som vi bedömer är möjliga att uppnå till 2022, om vi genomför de åtgärder som finns med i planen, förklarar Johan Lindberg.
– Samtidigt är det svårt och komplext att bedöma möjliga effekter.

Lars Olov Sjöström tror att effekterna är möjliga att uppnå.
– Det är fullt realistiskt. Några av insatserna kan ge snabba resultat, medan andra är mer långsiktiga.

På området rätt hastighet vill Trafikverket bland annat införa 1 000 fler trafiksäkerhetskameror på 250 mil, lägga 8–9 miljarder kronor på mötesseparering med mera samt sänka hastigheten på 250 mil 90-vägar till 80 km/tim.

Exempel på åtgärder från andra aktörer:
*Sveriges Åkeriföretag uppmuntrar den privata näringen att på eget bevåg göra alkoholkontroller vid sina egna in- och utfarter.
*NTF genomför nollvisionsutbildning för förtroendevalda i flera kommuner.
*Polisen vill öka sina insatser inom vägtrafiksäkerhetsområdet med fokus på hastighet och nykterhet.

Text: Mari Haglund
Foto: Thomas Möller/MostPhotos