Här nedan ser du de parallella samtidiga spåren som vi sänder från studio 2

En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen öppnar vi upp studio 2, 3 och 4 där vi sänder intressanta föreläsningar för dig med specialintresse eller som  vill ha en fördjupning. När en sändning är avslutad kan då gå tillbaka och se den igen, eller välja något annat.

Studio 2 – Förmiddag

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Moderator: Prem Huq, SKR Sveriges Kommuner och Regioner


Khabat Amin, STRADA dataförvaltare, Transportstyrelsen

Olycksdata – hur ser det ut + Mål 2030 – Aktörsmål antalet allvarligt skadade i fallolyckor ska minskas med 25%

Inför det nya etappmålet för nollvisionen som gäller för perioden 2021-2030 kommer Sverige för första gången ha en specifikt mål för fallolyckor i vägtrafikmiljön. Målet är att minska antal allvarligt skadade bland gående till följd av fallolyckor med 25% till 2030. För att kunna följa upp målet krävs en tydlig definition av fallolyckor i vägtrafiken och bra statistikunderlag om den typen av olyckor.

Maria Olsson, Projektledare strategiska fotgängarfrågor Göteborgs Stad
Bristanalyser och fallolyckor på karta – erfarenheter från Göteborg

2020 inventerade trafikkontoret i Göteborg brister kopplat till målet om en gångvänlig stad. Arbetet kombinerade kartläggning av upplevelser av brister med redovisning av fallolyckor som möjliggör en bättre helhetsanalys.

Catarina Nilsson, Trafikkontoret Stockholm Stad

Åtgärder i gångnätet i Stockholm

Gång är det grundläggande trafikslaget och gångtrafikanter finns inom alla åldersgrupper, gammal som ung. Samtidigt är gångtrafikanterna den mest olycksdrabbade trafikantgruppen i Stockholmstrafiken. Hur arbetar Stockholms stad för att öka framkomligheten och minska olycksrisken för gångtrafikanter? Åtgärder och erfarenheter som presenteras återfinns inom såväl planerings- som driftsskedet.

Panelsamtal/paneldiskussion


 


Samtidigt i Studio 1, 3 och 4

 

Studio 2 – Eftermiddag

Paneldebatt kring ”modal shift” det vill säga övergång till mer hållbara och mer aktiva transporter. Panelen består av tre forskare: Elin Ekblom Bak, GIH, expert inom fysisk aktivitet, Bertil Forsberg Umeå Universitet, expert inom luftföroreningars effekt på hälsan och Nils Lubbe Autoliv, expert inom trafiksäkerhet och personskador.

Modal Shift är en av de nio rekommendationerna för att uppnå de globala hållbarhetsmålen gällande säkerhet, hälsa och miljö. Samhällen och städer bör planera och förflytta resor som idag går med motortrafik mot resor som innehåller högre grad av fysisk aktivitet såsom promenader, cykling och användning av kollektivtrafik.

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Moderator: Helena Stigson, Folksam

 


Nils Lubbe, Director of Research, Autoliv


Tina Ghasemi Liljekvist, Senior Public Policy Manager, Voi

En presentation av skadebilden, elsparkcyklar


Elin Ekblom Bak, GIH – hälsa

 


Bertil Forsberg, Umeå Universitet, Professor i miljömedicin

 


Azra Habibovic, SAFER

Hur accelererar vi övergången till aktiv mobilitet? En presentation om beteendeutmaningar och mobilitet.Samtidigt i Studio 1, 3 och 4

Övriga sidor