Sesame Rail, Hök Instrument

Användningsområde

  • För professionell kontroll av promillehalt.

Beskrivning

Sesame Rail är en alkoholmätare framtagen för professionell kontroll av alkoholhalten i luft. Mätaren är i dag inte testad och uppfyller inte någon av de internationella standarder som finns för alkoholmätning.
Att med precision mäta alkohol i en persons utandningsluft utan munstycke kräver att tekniska grunder uppfylls för att uppnå tillfredställande resultat.
MHF har under en längre tid försökt få tillgång till alkoholmätaren Sesame Rail eller Connect från Hök Instrument för att kunna göra en opartisk konsumentutvärdering av produkten. Tyvärr har inte tillverkaren medverkat genom att förse oss med mätare för konsumenttest varför vi får bilda oss en uppfattning om produkten utifrån de vetenskapliga publikationer och erfarenheter som vi har rörande mätning av alkohol i utandningsluften. Vi har även intervjuat kunder till Hök Instrument som använder Höks andra produkt Sesame Connect, vilket bygger på samma mätsystem som Sesam Rail.
För att kunna få ett korrekt värde i ett utandningsprov, krävs att utandningsprovet speglar den djupa lungluften. Längst ner i lungans alveoler smittar blodalkoholkoncentrationen av sig i utandningsluften. Vid vanlig traditionell alkoholmätning, krävs att provet tas efter ca 1,2–1,8 liter luft.
Sesame Rail från Hök Instrument mäter munstyckslöst och på mättad utandningsluft. För att få ett korrekt mätvärde, har Hök Instrument valt att använda CO2 som referens. Principen är enkel om CO2-halten är konstant. Vid ett lätt utandningsprov med en luftvolym under 1,2 liter eller vid utspädning med exempelvis omgivningsluft, mäter Sesame Connect halten av CO2 och alkohol. De uppmätta resultaten räknas om och presenteras därefter för användaren i form av ett alkoholvärde. Fördelen med denna typ av mätning är att det går fort och att man inte behöver lämna så mycket luft.
Vad vi erfar, kan dock CO2-halten variera kraftigt både inom populationen och hos den enskilde individen från tillfälle till tillfälle. Enligt Höks egna publiceringar, kan resultatet av alkoholvärdet vid exempelvis 0,3 mg/l variera från 0,17 mg/l – 0,56 mg/l. Om man också väger in hur enkelt en människa på egen hand kan påverka sin CO2-halt genom att exempelvis hyperventilera innan ett prov lämnas så blir variationerna ännu större.
Rent tekniskt skulle Sesame Rail kunna leverera ett tillfredställande mätresultat om man kunde garantera att provet tas på den djupa lungluften. För att uppnå detta krävs i så fall att mätaren är utrustad med bra tryck- och flödesmätare för att kunna garantera att provet tas på den djupa lungluften. Vad vi erfar saknas dessa funktioner i mätaren i dag.
De alkolås som används inom kvalitetssäkring av transporter i dag har också testats avseende grundläggande risker för manipulation. Huruvida dessa delar uppfylls i Sesame Rail är i dag okänt för oss.
Den teknik som används i Sesame Rail i dag skulle rent hypotetiskt kunna användas om man exempelvis vill stoppa en förare som är extremt påverkad.
Mot denna bakgrund anser vi att Sesame Rail alkoholmätare inte uppfyller de grundläggande kraven för att på ett rättssäkert sätt mäta alkohol inom ramen för de överenskommelser och standarder som upprättats när det gäller kvalitetssäkring av transporter och alkoholmätning av anställd personal.
Alkoholmätaren är lätt att använda och enkel att förstå.
Mätteknik: Infraröd mätning med referens

Omdöme

Alkoholmätningen sker enkelt, helt utan munstycke. Användarerfarenheter har visat på mycket stor spridning i mätresultatet rörande alkohol.
Då Sesame Rail från Hök Instrument använder CO2 som referens blir spridningen på alkoholvärdena för stora, vilket gör att man omöjligt kan få denna utrustning att fungera rättsäkert vid de låga gränsvärden som vi har i Sverige. Enligt kunder till Hök Instrument har detta inneburit att användare av utrustningen felaktigt blivit anklagade för att ha varit påverkade på arbetet och därför blivit avstängda utan lön.
Hök Instrument uppger att deras omdomen fullt ut är testade enligt standarden EN 50436-2:2012. Detta stämmer inte då produkten som den är utformad aldrig skulle klara de mätkritiska delarna som standarden kräver. För att verifiera detta har Hök Instrument ej heller lyckats visa upp ett testprotokoll utförta av ett opartiskt ISO 17025 ackrediterat labb.
Arbetsmarknadens parter, industri och branschorganisationer samt spetskompetens inom alkoholmätning har gemensamt enats om vilka avvikelser och toleranser som gäller för alkoholmätning inom företag och för professionell användning. Vår bedömning är att Sesame Rail från Hök Instrument inte lever upp till dessa grundläggande krav och vi avråder med bestämdhet från att använda alkoholmätaren Sesame Rail.
Mätaren behöver inget munstycke.

Sammanfattning

Vi varnar

Pris

Uppgift saknas

Servicebehov

Uppgift saknas

Leverantör

Hök Instrument AB
021-80 00 99

Snabbfakta

uppgift saknas

uppgift saknas

0 kr/st.

uppgift saknas

uppgift saknas

ingen

Alla priser exklusive moms