Regeringen anslår 78 miljoner kronor för att sätta upp alkobommar i hamnar där lastbilar och andra fordon anländer med färja. – Det är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Nu väntar vi på utredarens besked om i vilka hamnar automatiska nykterhetskontroller ska införas. Satsningen görs enligt en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla utrustning.
– Ambitionen är att säkra alla hamnar. Det blir en kombination av fasta anläggningar och mobila lösningar, säger Tomas Eneroth vid trafikkonferensen i Tylösand. De mobila enheterna kan även användas i andra sammanhang, till exempel för kontroller efter festivaler. Bommens princip är att man måste blåsa ett alkoholtest och bli godkänd för att få passera. Den stora effekten väntas bli preventiv. När alkobommar testades i två hamnar för några år sedan stoppades många förare de första dagarna, men efter ett tag bara någon enstaka i veckan.
– Chaufförerna lärde sig att det inte var nån idé att sitta och pimpla på båten, säger Maria Bergström, ordförande i trafikorganisationen MHF som genomförde testverksamheten.

Tomas Eneroth vill att de första bommarna ska tas i bruk under 2018. Vi på MHF kommer självklart att följa utvecklingen av ärendet.


Äldre nyheter om alkobommar:

Idag firar MHF införandet av alkobommar

Idag fick vi meddelande från infrastrukturminister Anna Johansson om att man fattar beslut om att införa alkobommar i flera svenska hamnar. Bland annat skriver ministern i Svenska Dagbladet tillsammans med Pia Nilsson (S) gruppledare i riksdagens trafikutskott:

”…Därför är vi glada att kunna berätta att regeringen idag beslutar om ytterligare steg mot nollvisionen. Regeringen kommer att uppdra åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i tre till fem hamnar i Sverige. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringskansliet senast 31 oktober 2016.
Alkobommar är en konkret lösning för att minska rattfylleriet i Sverige. De innebär att både förare av tunga och lätta fordon som kör av en färja måste blåsa i en nykterhetskontroll, för att kunna fortsätta färden ut från hamnområdet. Är föraren alkoholpåverkad larmas polis, kustbevakning eller tull. Både Stockholms frihamn och i Göteborgs hamn har genomfört försöksverksamhet av alkobommar med goda resultat. Ett betydande antal rattfyllerister har gripits, men framförallt har alkobommarna visat sig ha haft en viktig preventiv effekt.”
MHF:s VD Göran Sydhage kommenterar det positiva beskedet så här:
”Vi ser detta som en bra början och ser fram emot en fortsättning. Från MHF:s sida har vi pekat ut 16 hamnar i Sverige som möjliga att införa dessa kontroller i. Detta överlämnade vi till regeringen i januari. Regeringen har lyssnat och tagit till sig våra argument. Ingen vill möta en rattfyllerist på vägen. Trafiksäkerhet berör oss alla och detta viktiga steg är värt att fira. Hela Sverige har därför idag all anledning att utbringa ett hurra!”

____________________________________________________________________________________________

MHF presenterar rapport kring införandet av automatiska nykterhetskontroller. Införandet av automatiska nykterhetskontroller måste grunda sig i Nollvisionstanken

”Ingen skall dö eller skadas svårt i trafiken”.

Den 2 november 2015 presenterade Trafikverket utredningen rörande automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. Efter att vi noggrant gått igenom utredningstexten kan vi konstatera att delar av regeringsuppdraget lämnats obesvarat.

Nollvisionen berörs inte alls. MHF:s uppfattning är att utredningen mer behandlar de olika myndigheternas roller. Det kan vara en orsak till att utredningen redovisar slutsatser som inte är sakligt förankrade i de mycket lyckade försöksprojekt som genomförts, bl.a. i Göteborg och Stockholm. Dessutom har utredarna underlåtit att redovisa svar på flera viktiga frågor som ställts av departementet. Mot denna bakgrund ger MHF här sin syn på hur ett framtida införande av automatiska nykterhetskontroller skulle kunna se ut, samt vilka beslut och förändringar som krävs för att kunna permanenta denna verksamhet.

Bommarna står nu öppna
Regeringen gav under våren 2015 Trafikverket i uppdrag att utreda hur en utveckling och utbredning av alkobommarna skulle kunna se ut. Såväl riksdag som regering har gång efter annan uttryckt sin vilja att se projektet utvecklas och bopmmar installeras på allt fler platser i landet. Resultatet av utredningen som presenterades i november 2015 var till mångas förvåning inte en rekommendation att gå vidare, utan snarare att man inte rekommenderade det. MHF som investerat mycket tid och pengar på utvecklingen av bommarna räknar ändå med att se en fortsättning.
Automatiska nykterhetskontroller är fortfarande framtidens melodi.

Bakgrund
Varje dag rullar cirka 8 200 fordon ut från färjeterminaler vidare ut på svenska vägar. Tullverkets statistik visar att det är ungefär dubbelt så vanligt med rattfylleri bland dessa fordon. Den 20 augusti 2013 invigde MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn. Under en försöksperiod kontrollerades trafiken som anlände till hamnen via Tysklandsfärjan i en automatisk nykterhetskontroll. Den 10 september 2014 invigde MHF alkobommar i Frihamnen Stockholm. Under detta andra fältförsök har systemet testats med högre trafikvolymer och fler kontrollstationer. Fyra filer för personbilar och två för lastbilar.

Alkoholmätningsutrustningen uppfyller samma krav som polisens befintliga sållningsinstrument, både tekniskt och juridiskt. En tillfällig överenskommelse ligger till grund för genomförandet. Även om det är försöksprojekt så är alla kontroller på riktigt och förare som påträffades påverkade lagförs i vanlig ordning.

MHF är projektägare och samarbetar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, rederierna och Servotek. Det första försöksprojektet finansierades av MHF, Trafikverkets skyltfond, Västra Götalandsregionen samt Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond. Det andra fältförsöket i Stockholm finansieras av MHF och Trafikverket.

2014-2015
Utvärderingarna från försöket med alkobommar i Göteborg visar att det fungerade bra. Var sjunde till femtonde sekund kontrollerades ett tungt fordon i den automatiska nykterhetskontrollen när en färja tömdes. Över 7 000 provtagningar gjordes under försöksperioden (sept-dec 2013). De ordinarie kontroller som Tullverket gjorde i hamnen innan alkobommarna sattes upp visade att var 95:e kontrollerad förare var rattfull. På hela projektperioden stoppades totalt tio förare i bommarna. Det innebär att endast var 875:e kontrollerad förare var alkoholpåverkad.

Utvärderingarna från Frihamnen i Stockholm är också positiva. Under den första försöksperioden (sept-dec 2014) kontrollerades 9 819 personbilsförare och 2 650 lastbilsförare. Rattfylleriet minskade under perioden. Andelen alkoholpåverkade förare var allra högst under den första veckan. Därefter minskade andelen men låg kvar på en ganska hög nivå fram till de sista veckorna då den minskade för att de sista dagarna stanna på noll misstänkta rattfyllerister. 75 personbilsförare och 12 lastbilsförare stoppades av alkobommarna misstänkta för rattfylleri. 0,70 procent av de kontrollerade förarna hade över 0,2 promille. Detta kan jämföras med den beräknade andelen alkoholpåverkade förare i trafiken totalt sett som under 2013 beräknades till 0,23 procent enligt Trafikverket. Tack vare den nya infraröda och snabba mättekniken bromsades inte trafikflödet upp. Det tar lika lång tid för trafiken att köra ut från hamnområdet som tidigare.

Framtid
På sikt bör alkobommar införas vid alla Sveriges färjelägen. Om alla inkommande fordon i färjelägena (8 267 fordon per dag) kontrollerades med hjälp av automatiska nykterhetskontroller skulle det främja trafiksäkerheten. Mer än dubbelt så många förare skulle bli nykterhetstestade jämfört med idag. (Polisen genomförde 2,3 miljoner utandningsprov under 2012).

Kostnaden för automatiska nykterhetskontroller kan jämföras med de investeringar som tidigare har gjorts i fartkameror, det vill säga automatiska hastighetskontroller. Trafikverket fick då nödvändiga medel till sitt förfogande efter nödvändiga politiska beslut. Det borde vara möjligt med samma lösning även för nykterhetskontrollerna. MHF kommer att påverka för politiska beslut om att alkobommar ska införas i 4-5 hamnar per år 2016-2020.

Filmklipp 1 – Invigning av alkobommar

Filmklipp 2 – Så fungerar det

Here is a subtitled version of the movie about alco gates in harbours: English subtitles