Vi har under åren tittat på och utvärderat flera olika sätt att använda alkomätningsprodukter.
Det vi lärt oss under åren är att det sällan finns någon så kallad kvick-fix som fungerar tillfredsställande.

Även om en produkt fungerar bra i en viss applikation, så kan den vara helt förödande i en annan. Ett exempel på detta är när företag kopplar vanliga munstycksbaserade alkolås till ett nyckelskåp där 100-tals fordonsnycklar kan förvaras. En mycket god tanke, där en minimal installation av alkolås krävs för att uppnå ett till synes likvärdigt resultat som ifall alla fordonen skulle ha varit utrustade med var sitt alkolås. Vid utvärdering av denna typ av system, har vi dock kunnat konstatera stora brister som resulterat i att systemet i vissa fall kunnat släppa igenom personer med alkoholnivåer som motsvarar grovt rattfylleri utan att ens ge en indikation om att föraren varit över den lagliga gränsen för vanligt rattfylleri på 0,2 promille.

Utvecklingen går hela tiden framåt och nya lösningar och goda idéer ser dagens ljus. För traditionella lösningar såsom alkolås för kvalitetssäkring av transporter eller vanlig alkoholkontroll med alkomätare, finns idag bra standarder, vilket gör att produkter som är testade enligt aktuella standarder i merparten av fallen går att lita på. Men bara för att en produkt är testad enligt en standard som är utformad utifrån ett användningssätt innebär det inte att den behöver fungera rättssäkert och bra vid ett helt annat användningssätt.

Vi har valt att dela in marknaden i åtta olika användningsområden. För varje område finns antingen en standard eller en upphandlingsrekommendation.

Alkolås för kvalitetssäkring av transporter
Tack vare alkolås kan företag garantera att transporter tas om hand av nyktra förare, och med en tydlig koppling till företagets alkohol- och drogpolicy blir alkolåset ett bra verktyg för att tidigt upptäcka ett missbruk hos någon medarbetare.
Många företag har redan låtit installera alkolås i sina fordon. Allt fler kommuner, landsting, myndigheter och företag som upphandlar person- och godstransporter ställer också krav på alkolås i upphandlingarna. För denna användarkategori finns idag en bra, uppdaterad internationell standard, SS EN 50436 2, utg. 2:2014. Alkomätningsprodukter som möter denna standard använder vanlig så kallad bränslecellsteknik.

Handhållna alkomätare för professionellt bruk
Allt fler väljer att kontrollera personal, patienter eller andra med alkoholmätare. Idag finns en standard för dem som använder alkoholmätare professionellt. Den heter SS EN 15964:2011 och gäller för alkoholmätare som har munstycke och som i grunden mäter med bränslecellsteknik.
En handhållen alkoholmätare för professionellt bruk är konstruerad och testad för att klara flera provtagningar efter varandra utan att någon kontaminering sker mellan proven. Den har också utbytbara munstycken för att eliminera smittspridning och värna om en god hygien. Denna typ av mätare garanterar att provet tas från den djupa lungluften genom att mätaren tar provet vid över 1 liter utandad luft, oftast omkring 1,5 liter. På detta vis speglar utandningsprovet kroppens blodalkoholkoncentration.
För att denna typ av alkomätare skall bedömas som pålitlig och driftssäker i MHF:s konsumentomdömen, skall mätaren mäta alkoholkoncentrationen i utandningsluften på ett adekvat sätt genom att garantera att provet tas på den djupa utandningsluften samtidigt som den också måste indikera när nästa kalibrering skall ske eller när kalibreringsdagen har passerat. Oftast krävs kalibrering minst en gång per år för denna typ av alkomätare.

Kontaktlös alkoholmätning av utandningsluft i passerkontroller och bomsystem
Stationär alkomätare utan munstycke för professionell användning i passersystem och accesskontroller där alkoholvärdet kompenseras med spårgas och där kraven om ett grundläggande skydd mot manipulering uppfylls. Dessa alkoholmätare mäter med hjälp av IR-teknik och har oftast en god mätprecision rörande alkohol. Då denna typ av alkoholmätare använder en spårgas som referens i utandningen behöver provet inte tas på den djupa lungluften, vilket är en av de grundläggande funktionerna inom traditionell alkoholmätning. Om mätresultaten blir bra eller dåliga beror på vilken spårgas som används.
För denna typ av alkoholmätning finns idag inte någon internationell standard. För att det ändå ska finnas ett tekniskt underlag som kan användas av inköpare och upphandlare, har vi på MHF tagit fram en testprofil som bygger på relevanta delar från standarderna SS-EN 15964:2011 och SS EN 50436 2, utg. 2:2014. De tekniska kraven bygger i grund och botten på standarden för professionella alkoholmätare och alkolås för kvalitetssäkring av transporter men anpassningar har gjorts i MHF:s testprofil för att möta denna typ av användningsområde.
Alkoholmätare av den här typen är inte handhållna utan fastsatta och i de flesta fall integrerade i något större system, såsom passergrindar eller bommar. Dessa faktorer har tagits hänsyn till i testprofilen.
Då alkoholkontroller i passer- och bomsystem oftast används utan kontinuerlig övervakning, behöver dessa alkoholmätare också vara utrustade med manipuleringsteknik liknande den i alkolåsen så att man inte kan blåsa igång dem med till exempel vanlig komprimerad luft eller liknande.

Alkoholmätning med munstycke som används vid ankomstkontroll, i nyckelskåp eller i passersystem
Applikationer som är försedda med ”vanliga” alkolås med munstycke.
Det blir allt vanligare att användare och inköpare av alkomätningsprodukter skapar egna lösningar och installerar helt vanliga alkolås i andra applikationer än de är testade för, som till exempel nyckelskåp, där ett vanligt alkolås med bränslecell kopplas till öppningsfunktionen i nyckelskåpet där företagets fordonsnycklar förvaras. Vid användartester i fält har vi kunnat konstatera alarmerande brister. En överanvändning av ett vanligt godkänt alkolås kan lätt bli problematisk och släppa igenom kraftigt påverkade personer. Var därför vaksam och titta på de produktomdömen som vi tagit fram för denna typ av lösningar.

Alkomätare för stationär användning i informationssyfte
Denna typ av alkoholmätare saknar helt manipuleringsteknik och används enbart i informationssyfte för den som till exempel önskar kontrollera sig själv dagen efter. Eftersom mätaren är konstruerad för stationär användning, så har vår testprofil anpassats efter dessa förutsättningar. För övrigt bygger testprofilen på relevanta delar från standarden SS EN 15964:2011. Denna lösning är vanligt förekommande i exempelvis hotellreceptioner eller liknade där kunderna önskar göra en egenkontroll. Då utrustningen helt saknar bland annat manipuleringsteknik, så skall denna lösning inte användas i till exempel obemannade kontroller där en arbetsgivare vill kontrollera sina anställda.

Alkomätare för bevisprovtagning med munstycke
Alkoholmätare som uppfyller den internationella rekommendation OIML R 126:2012.
Denna typ av alkoholmätare mäter i de flesta fall med så kallad IR-teknik och används i huvudsak av polismyndigheter, tullverk och kustbevakning för lagföring av misstänkta rattfyllerister. Lösningar med bränslecell förekommer i vissa länder internationellt.
Mätaren som används i Norden är helt alkoholspecifik och kan även urskilja och haltbestämma störande ämnen som kan förekomma hos provtagaren eller i luften där alkoholmätaren används. Denna typ av alkoholmätare kan också med fördel användas av företagshälsovård eller liknande där man vill ha ett slutligt, rättssäkert värde rörande förekomst av alkohol i utandningsluften.

Förscreeningssystem för att känna av förekomst av alkohol i utandningsluft
Denna kategori omfattar produkter som är utformade för att utan precision kunna känna av förekomst av alkohol i utandningsluften. Först när utrustningen indikerar att alkohol finns, skall en alkoholmätare med precision användas. Detta kan vara en bra lösning då det idag finns ett antal enklare alkoholmätare utan munstycke som till exempel skulle kunna användas vid kontroll av stora volymer av testpersoner vid drogfria ungdomsdanser eller liknande.
Vanligtvis används vanlig bränslecellsteknik för denna lösning, men nya alkoholmätare som använder IR-mätning med referens i en spårgas gör att användarvänligheten ständigt ökar.

Alkolås för dömda rattfyllerister eller för behandlingsprogram med uppföljning
Idag finns möjlighet för den som ertappats för rattfylleri och får sitt körkort återkallat att ingå i Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram, och på detta sätt få tillbaka sitt körkort under villkor att man använder ett alkolås. I de här fallen måste alkolåset vara testat enligt standarden SS EN 50436 1, utg. 2:2014 Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor. Det förekommer fortfarande alkolås som uppfyller den äldre versionen av SS-EN 50436-1 från 2006. Dessutom måste leverantören av alkolåset vara godkänd av Transportstyrelsen. Dessa alkolås är utrustade med bland annat slumpvisa uppmaningar om utandningsprov under färd och med en loggbok där alla händelser kontinuerligt rapporteras in till Transportstyrelsen. Denna typ av alkolås kan även användas om till exempel ett företag vill punktmarkera och kontinuerligt följa upp en deltagare i ett behandlingsprogram eller liknande.