Infraröd teknik
Analysen sker genom att utandningsluften blåses i ett munstycke som för in utandningsluften genom instrumentet. Inne i instrumentet skickas en IR-stråle från en kvartslampa. Alkoholen absorberar en viss våglängd. En lins fokuserar ljuset genom en chopper med vanligtvis 3-5 IR-filter, och ljuset fångas upp av en fotodetektor som omvandlar signalerna till en elektrisk puls. Slutligen tolkar en mikroprocessor pulsen och räknar ut alkoholkoncentrationen.

Ett IR-instrument mäter oftast under hela utandningen och kan på detta sätt också se så att alkoholutandningskurvan motsvarar en normal kurva. Instrumentet mäter sedan höjden på kurvan eller arean under kurvan. Om IR-instrumentet har flera filter kan det också med stor noggrannhet identifiera störande ämnen, såsom isopropanol och aceton. Detta sammantaget gör att de mer avancerade IR-mätningssystemen med munstycke idag nästan helt har ersatt blodprovstagning hos polisen.

Infraröd teknik med vatten som referens
Här förekommer idag två olika mätfunktioner på marknaden: en där man använder vatten som referens och en med CO2 som referens. Grundteknologin i dessa instrument påminner om den traditionella infraröda tekniken men med den skillnaden att utrustningarna klarar att mäta alkohol utan munstycke och i utspädd utandningsluft. Detta gör att det går mycket snabbt att lämna ett utandningsprov och stora volymer av prov kan genomföras på mycket kort tid.

De IR-system som använder vatten som referens har visat på mycket stabila och tillförlitliga värden. Enbart vid hög feber hos testpersonen har små variationer i alkoholkoncentrationen kunnat påvisas. Denna teknik har framgångsrikt testats i polisen, tullen och kustbevakningens alkobommar i Stockholm och Göteborg.

Infraröd teknik med koldioxid som referens
De IR-system som använder CO2 som referens har en avsevärt sämre mätnoggrannhet på grund av att CO2-halten i utandningen kan variera stort från individ till individ och från tillfälle till tillfälle.

Med stora variationer kan felaktigt positiva provsvar redovisas. Provtagare skulle både kunna släppas igenom när de egentligen borde stoppas och alkoholkoncentrationer långt under inställd gräns skulle kunna redovisas som att de låg över gränsen. MHF:s bedömning är att IR-system med CO2 som referens ännu inte lever upp till de krav avseende avvikelser som världens samlade kompetens kring alkoholmätning har fastslagit i de standarder som finns för alkoholmätning.

Bränslecellsteknik
Den enklaste formen av bränslecell är uppbyggd av ett poröst lager som håller en elektrolyt (acidic electrolyte solution). Detta lager omges av två plattor som är gjorda av platina. Detta packas i ett plasthölje med en gas som gör det möjligt att mäta alkoholen i utandningsluften. När man andas in luft i instrumentet, så sker en reaktion inne i bränslecellen där alkohol blir ättiksyra.

Ett bränslecellsinstrument är ofta utrustat med ett pumpsystem samt tryck och flödesgivare. När provtagaren lämnar sitt utandningsprov, känner alkomätaren av så att ca 1,2 -1,5 liter luft har passerat innan en liten pump tar provet från den luft som kommer från den djupa lungluften längts ner i alveolerna.

Bränslecellstekniken har en hög tillförlitlighet och används i de flesta alkolås men också i vanliga alkoholmätare, såsom polisens sållningsinstrument för nykterhetskontroll.

Halvledarcell/Gassensor/Semikonduktorcell
En halvledarcell mäter elektroniskt den process som uppstår när alkohol (etylalkohol) eller andra kolväteföreningar oxideras och binder syreatomer. Om en person lämnar ett utandningsprov som innehåller alkohol aktiveras denna process och utrustningen ger utslag. Problemet är att utandningsluft även kan innehålla ett antal andra ämnen som ger samma reaktion i mätinstrumentet. Halvledarceller reagerar ofta på alla ämnen i utandningsluften som innehåller någon form av kolväten, förenklat uttryckt alla brännbara ämnen. Det innebär att också till exempel cigarettrök och en rad andra ämnen i utandningsluften kan ge utslag.

Denna typ av alkoholmätning sker oftast utan att alkomätarna garanterar att luften har tagits från den djupa lungluften längst ner i alveolerna.

OBS! Efter lagring eller lång tids frånkoppling bör sensorn kopplas in i minst 24 timmar för att ge rimligt stabila och tillförlitliga värden.

Kemisk mätning
En alkomätare med så kallad kemisk mätning är en engångsmätare som innehåller olika former av kemiska substanser. Den kemiska mätaren är ingen precisionsmätare utan ger en indikering på om man ligger över eller under en laglig gräns. Den här typen av test kan bara användas en gång. Förr i tiden, när polisen började med alkoholkontroller, fick man blåsa i denna typ av utrustning. Det brukade kallas att man blåste i en ballong. Mätaren har ett bäst före-datum, och de flesta mätarna på marknaden skiftar i färg vid påverkan. Flera av dem skiftar från gult till grönt vid en påverkan över 0,10 mg/l eller 0,2 promille. Färgförändringen från gult till grönt kan verka ologisk, men beror på en naturlig kemisk reaktion på alkohol.