Om en alkoholmätningsutrustning mäter fel eller om man har bristfälliga rutiner, kan en medarbetare på ett mycket olyckligt sätt hamna i kläm och i vissa fall till och med felaktigt bli anklagad för att vara påverkad utan att vara det. Därför är det viktigt att välja utrustning med omsorg.

Inför en upphandling behöver inte bara de tekniska egenskaperna specificeras på den utrustning man avser att köpa in. För att skapa ett rättssäkert arbete med alkohol kontroller behöver även följande områden ha tänkts igenom:

  • Vilken teknisk lösning ska vi välja? Ställ i största möjliga mån krav på att alkoholmätningsutrustningen ska uppfylla internationella standarder. För nya tekniska lösningar och användningsområden som ännu inte har någon standard, följ våra upphandlingsrekommendationer.
  • Vad gör vi när någon blåser rött? Se till att det finns en koppling till befintlig alkohol och drogpolicy.
  • Hur säkerställer vi att en medarbetare inte hängs ut på ett otillbörligt sätt? Skydda den enskildes integritet så långt som möjligt.
  • Inför rutiner för att eliminera obehag och missvisande resultat vid kontamineringar eller liknande.
  • Ha en lokal förhandling och arbeta tidigt fram de nya rutinerna gemensamt med fack, skyddsombud och arbetsgivare.
  • Ta fram rutiner för verifiering och kalibrering av vald alkomätningsutrustning.
  • Utse ansvariga som får utbildning i hur man mäter och som ansvarar för att utrustningen blir kalibrerad.
  • Ta fram rutiner för hur man verifierar ett sållningsprov.

Förankring

Innan installationen görs är det bra om ni har haft en förankringsrunda mellan arbetsgivaren och den lokala fackklubben. Om ni är en stor organisation är det alltid bra att i ett tidigt skede också ha diskussioner med personalavdelning, företagshälsovård med flera. Ta fram egna rutiner som passar er organisation rörande installation, uppföljning, kalibrering och service av alkomätningsutrustningen. Börja gärna i liten skala om det gäller alkolås. Exempelvis kan man installera alkolås i några fordon och då välja olika modeller så att man kan bilda sig en uppfattning om hur de olika produkterna fungerar.

Om man funderar på att installera alkobommar eller obligatorisk alkoholkontroll i passersystem eller liknande, så är det en bra idé att först göra ett mindre försöksprojekt med målsättningen att genomföra totala kontroller efter en lokal utvärdering.

Alkobommar och kontroller i passersystem

En ny företeelse på den internationella marknaden är att allt fler väljer att installera så kallade alkobommar eller obligatoriska alkoholkontroller i passersystem, stämpelklockor, nyckelskåp eller liknande. För denna typ av installationer saknas i dag internationella standarder, vilket gör det svårare för upphandlaren att ställa rätt krav. Vi har sett flertal upphandlare som ställt luddiga krav och hänvisat till befintliga standarder avseende alkolås och alkoholmätare. Detta har i flera fall resulterat i att utrustningen inte fungerat på ett rättssäkert och tillfredställande sätt. I väntan på internationella standarder för denna typ av utrustning, har vi tagit fram upphandlingsrekommendationer som bygger på valda delar från internationella standarder för likvärdiga produkter.

Idag förekommer ett antal olika system på marknaden med mycket skiftande kvalitet. Vi hjälper er gärna med tips och råd inför en eventuell upphandling. Se också vilka produkter som vi rekommenderar under Produkter och omdömen.

Upphandling av alkolås för kvalitetssäkring av transporter

Vi rekommenderar att ni kräver att alkolåsen ska uppfylla den nu gällande standarden för alkolås som används i kvalitetssäkringssyfte SS-EN 50436-2, utg. 2:2014. Vid en upphandling är det enklast att enbart hänvisa till den nu beslutade standarden genom SS‑EN 50436‑2, utgåva 2, 2014, Alkolås – Fordringar och provning – Del 2: Instrument som mäter alkohol i utandningsprov med munstycke och används i kvalitetssäkringssyfte. Det är viktigt att den som upphandlar alkolås kräver att leverantören visar upp ett provningsintyg på att alkolåset uppfyller kraven i standarden. Detta intyg ska vara utfärdat av ett opartiskt laboratorium som har ackrediterade metoder för provning enligt SS‑EN 50436‑2, utg. 2:2014, och är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025.

Vid några tillfällen har vi kunnat notera att vissa valt att felaktigt ställa krav på att alkolåsen ska uppfylla standarden SS‑EN 50436‑1, utg. 2:2014. Denna standard är anpassad för deltagare i Transportstyrelsens villkorade körkortsprogram med alkolås.

Fundera över vilka behov ni har. Det finns alkolås med personlig inloggning, kameraövervakning och med rapportering av positiva alkoblås i realtid via sms. På marknaden finns två typer av alkolås för kvalitetssäkring av transporter: alkolås för fast kabelinstallation och alkolås med trådlös överföring som också fungerar som en extra startspärr och som med fördel förvaras inomhus ihop med bilnycklarna. Detta gör att de olika lösningarna också är konstruerade för att klara olika temperaturkrav.

Bestäm hur ni vill använda era alkolås

Ett alkolås fungerar som en startspärr där man inte tillåter start av fordonet om alkoholnivån i förarens utandningsluft är högre än 0,2 promille. Alla händelser registreras i alkolåsets logg och kan i efterhand följas upp. Om man bestämmer att alkolåset bara ska vara en startspärr och att man inte har för avsikt att följa upp de eventuella positiva utandningsproven, bör man ändå tänka på att man ska kunna tanka ur loggen för att försäkra sig om att alla starter av fordonet har skett efter att användaren har levererat ett utandningsprov.

Uppföljning av data i alkolås eller vid depåbaserad alkoholmätning

Det är viktigt att tidigt tänka på hur man ska följa upp utandningsproven som lagras i alkoholmätningsutrustningen. Alkomätaren eller alkolåset reagerar av naturliga skäl på alkohol, men kan av tekniska skäl inte skilja på kontaminering och faktiska positiva utandningsprov. Vanliga kontamineringar kan till exempel vara användning av handsprit i direkt anslutning till ett alkolås i ett fordon eller att användaren ätit något som innehåller alkohol, såsom godis eller liknande. Det är då viktigt att ha en rutin som innebär att man inte omedelbart anklagar någon för att bruka alkohol i tjänsten. En kontaminerad fordonskupé eller munalkohol minskar snabbt i alkoholkoncentration om man bara öppnar upp dörrarna och snabbt ventilerar bilen eller sköljer munhålan med exempelvis vatten. Munalkoholen har också en förmåga att inom några minuter snabbt försvinna med hjälp av den egna saliven.

När man följer upp loggar är det viktigt att veta vilka registrerade utandningsprov som orsakats av kontaminering. Ett enkelt tips för detta är att fordonsansvarig eller arbetsledaren loggar de händelser som orsakats av kontaminering och när loggen senare tankas ur kan man enkelt bortse från dessa positiva blås. Ett enkelt tips är att man har en telefonsvarare dit användaren ringer och meddelar att det förekommit en kontaminering. Den fordonsansansvarige kan då enkelt följa upp händelserna i loggen efteråt.

Det är också viktigt att tänka på vilka rutiner man har. Om man exempelvis har för avsikt att installera alkolås i fordon som används av hemtjänsten, kan man införa en rutin som innebär att användning av handsprit görs inne hos vårdtagaren när man är klar med sitt besök och inte i bilen. Därmed undviks risken att skapa onödiga stopp på grund av kontamineringar.

Olika kravställare och användare behöver olika information

Om exempelvis ett länstrafikbolag upphandlar busstrafik av en eller flera entreprenörer och ställer krav på att fordonet ska ha alkolås, är uppföljningen av informationen i dataloggen viktig så att man ser att fordonet inte startats utan att föraren blåst i alkolåset. När det gäller de eventuella positiva alkoblås som förekommit, är dessa något som egentligen inte berör länstrafikbolaget. Däremot är denna information viktig för att den enskilde entreprenören ska kunna göra en uppföljning i form av samtal med den aktuella föraren och eventuellt koppla in behandlingsåtgärder.

Användarkrav kan till exempel vara:

  • Att entreprenören årligen ska sända in ett kalibreringsintyg som verifierar att kalibrering av alkolåset har genomförts.
  • Att entreprenören årligen sänder in en summeringsrapport från loggen som visar att fordonet inte startats utan att ett utandningsprov har lämnats.

Koppling till alkohol- och drogpolicy

Det är viktigt att ha en rutin som klargör hur alkolåsens positiva blås kopplas till företagets alkohol- och drogpolicy. Ett positivt resultat kan vara en indikation om påverkan, men man bör vara försiktig med att anklaga någon för att vara onykter i tjänsten innan ett uppföljande prov har gjorts.

Rutinerna hos företaget bör innebära att den anställde alltid har rätt att kunna göra ett andra prov i exempelvis en bärbar alkoholmätare som uppfyller kraven i standarden SS‑EN 15964:2011 eller ett bevisinstrument som uppfyller OIML R 126:1998 för att fastslå den slutliga alkoholhalten. Även blodprov kan förekomma. Om kontaminering har skett, så försvinner denna inom några minuter och man kan med lätthet använda det befintliga alkolåset för att leverera ett nytt prov efter några minuter för att bevisa sin oskuld.