Norge har färre antal döda på motorcykel än sina nordiska grannländer. Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen

Rapporten ”Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 – En jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland” har granskat dödsolyckor med mc i Norden. Island har inte ingått i studien.

Forskaren Ary P. Silvano på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort rapporten.
– Målet har varit att jämföra hur dödsolyckor med mc ser ut i de nordiska länderna och om man kan identifiera avvikelser mellan länderna, förklarar han.

Studien har granskat dödsolyckor med motorcykel i Sverige, Norge, Danmark och Finland under åren 2013–2018. Sverige skiljer sig i studien från andra nordiska länder på det sättet att antalet döda motorcyklister inte minskat över tid. Mellan 2013–2018 låg det på 30–40 omkomna per år, som är den tidsperiod som rapporten har granskat. ”Att antalet dödade motorcyklister i Sverige inte minskar är oroväckande” skriver man i rapporten.

Från 2019 och framåt har ett 30-tal personer per år mist livet på motorcykel i Sverige. För 2022 är den preliminära siffran 30 personer.

Norge är det nordiska land som sticker ut mest i studien. Landet hade minst antal dödsolyckor per 10 000 motorcyklar jämfört med sina grannländer. I Norge har också antalet omkomna på mc minskat över tid.

Den nedåtgående trenden för döda på motorcykel följer Norges övriga trafiksäkerhetsutveckling under de senaste åren, där det totala antalet omkomna i vägtrafiken har gått ned kraftigt. Det är en av slutsatserna i rapporten. Norge är världens trafiksäkraste land.

– Det skulle behövas mer forskning kring varför det sker färre dödsolyckor med mc i Norge jämfört övriga Norden, konstaterar Ary P. Silvano.

En skillnad mellan Norge och andra nordiska länder är vilken typ av motorcykel som är mest olycksdrabbad.
– I Norge sticker inte någon speciell mc-typ ut, berättar Ary P. Silvano.
– I övriga Norden är det sportmotorcyklar som oftast är inblandade i olyckor med dödlig utgång.

En sak som var gemensam för alla länder i rapporten var vilka faktorer som ökar risken för dödsolyckor på motorcykel. Riskbeteenden i trafiken som fortkörning, alkoholpåverkan samt olaglig eller olovlig körning (exempelvis utan körkort eller med stulet fordon) har stor betydelse. De flesta dödsolyckorna på mc är singelolyckor och sker med motorcyklar av typen supersport eller sport.

Fortkörning är den största riskfaktorn visar studien.
– Utifrån det dataunderlag vi har ser vi att mer än 50 procent av de omkomna motorcyklisterna körde fortare än gällande hastighet, säger Ary P. Silvano.

20–30 procent av fortkörarna körde mer än 30 km/h för fort.
– I cirka 15 procent av dödsolyckorna var föraren alkoholpåverkad och i 25 procent av olyckorna hade föraren ägnat sig åt olaglig eller olovlig körning.

Vilka åtgärder skulle kunna minska mc-olyckorna i Norden?
– Sänkta hastighetsgränser är en åtgärd som skulle gynna trafiksäkerheten för motorcykel, säger han.
– En annan åtgärd som skulle ge effekt är mer trafikövervakning från polisens sida för att komma åt problemet med rattfylleri och olaglig/olovlig körning.

Andel omkomna mc-förare i studien som var alkoholpåverkade: 19 procent i Finland, 16 procent i Sverige, 15 procent i Danmark och 10 procent i Norge. Alkolås, farthållare och airbag anpassade för motorcykel är andra åtgärder som skulle kunna öka trafiksäkerheten.

En försvårande faktor i arbetet med rapporten har varit att alla länder har olika sätt att samla in fakta, framhåller Ary P. Silvano.
– I studien saknas även exponeringsdata, det handlar exempelvis om uppgifter om hur vältrafikerad en väg är, säger han.
– En slutsats i rapporten är att det behövs mer forskning om dödsolyckor med mc i Norden.

Text: Mari Haglund
Foto: Bård Asle Nordbø/Statens vegvesen

VTI: Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland