Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen

190 personer miste livet i olyckor på de svenska vägarna under 2020. Det visar preliminära siffror från Transportstyrelsen. Det har inte varit så få döda i vägtrafiken, sedan man började föra officiell olycksstatistik i Sverige på 1930-talet.

Antalet omkomna för 2020 är 31 personer färre än 2019, då 221 människor dödades i trafiken. 2019 var också ett år med låga dödstal.
– Det är positivt att det för andra året i rad är färre som omkommer i trafiken. Det tyder på att det inte var en tillfällighet att dödsolyckorna minskade i stor utsträckning under 2019, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.

Delmålet för antalet omkomna i nollvisionen var 220 döda 2020, vilket innebär att etappmålet för 2020 uppnåddes.

Med tanke på pandemin är det svårt att dra några långtgående slutsatser för olycksutvecklingen under 2020, menar han.
– Jag tror ändå att man kan anta att det minskande resandet är en bidragande orsak till nedgången av antalet dödsolyckor under 2020. Men det är inte hela förklaringen.

Trafikanalys har följt transportutvecklingen och trafikmängden löpande under coronapandemin. I början av pandemin under perioden mars–april 2020 minskade vägtrafiken mycket. Den återgick till normala nivåer under augusti och september. Under perioden oktober–november när den andra vågen kom, då minskade trafikmängden igen.

Antalet trafikolyckor följde utvecklingen för trafikmängden och minskade stort i början av pandemin, enligt Transportstyrelsen. Den utvecklingen fortsatte inte under våg två.

– Man ser helt klart en minskning både för trafikmängden och antalet trafikolyckor i början av pandemin. Men den nedgången verkar inte ha varit lika kraftig som vi tidigare har trott under resten av pandemin, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Det ska bli intressant att läsa Trafikverkets analysrapport senare i vår över olycksutvecklingen 2020 för olika trafikantgrupper.

MHF är mycket intresserade att se om även de alkohol- och drogrelaterade dödsolyckorna i trafiken minskade under 2020 precis som övriga trafikolyckor.
– Det innebär en risk att polisens nykterhetskontroller sjönk till ett minimum under förra året till följd av pandemin, säger Sjöström.
– Om andelen alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor inte gick ned 2020, då visar det att trafiknykterhetsarbetet måste prioriteras upp.

93 av de omkomna bilisterna 2020 hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor. 28 motorcyklister miste livet 2020, året innan var siffran 29 stycken. 14 cyklister dödades, jämfört med 17 stycken 2019. Under 2020 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Vilka trafiksäkerhetsområden tror du att Sverige behöver jobba mer med?
– Det kommer även i fortsättningen att vara viktigt att påverka trafikanterna och deras beteende i trafiken, säger Lars Olov Sjöström.

Ett problem som det rapporterats flitigt om är stora brister i vägunderhållet runtom i landet. MHF kontaktas regelbundet av sakkunniga på området som lyfter fram exempel på olyckor som orsakats av brister som hål i vägbanan, feldoserade kurvor eller trasiga vägräcken.

– Det här är mycket allvarligt. Man kan se det som ett misslyckande för nollvisionen, när dåligt vägunderhåll leder till trafikolyckor, säger Lars Olov Sjöström.

Text: Mari Haglund
Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Fakta: Olycksstatistiken
*Transportstyrelsen publicerar varje månad preliminär statistik över hur många som omkommit i vägtrafiken.
*I januari redovisas preliminära dödstal för hur många personer som mist livet under föregående år.
*I april redovisar Trafikanalys den fastställda, det vill säga den officiella statistiken, över antalet döda i trafiken för föregående år.
*Dödsfall till följd av sjukdom eller självmord utesluts ur den officiella statistiken.
Källa: Transportstyrelsen