Här är ett exempel på ISA-teknik. Om föraren håller en säker körstil lyser lampan grönt. Det är försäkringsbolaget Folksams projekt Köra Säkert. Foto: Folksam

Under 2019 återkallade Transportstyrelsen 19 903 körkort på grund av en väsentlig överträdelse, det vill säga i de flesta fall, fortkörning. Det betyder att hastighetsöverträdelse är orsaken till drygt hälften av alla körkortsåterkallelser.

MHF gjorde 2019 en förstudie som undersökte möjligheten och förutsättningarna för att införa ett villkorat körkortsprogram med ISA-teknik, för personer som fått sitt körkort indraget till följd av hastighetsöverträdelse.
MHF har fått bidrag genom Trafikverkets skyltfond för att göra en fortsättning på förstudien.
– Vi kommer att fortsätta undersöka förutsättningarna för att införa ett villkorat körkortsprogram för fortkörare, berättar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

Intelligent Speed Adaption (ISA) är en term för en rad tekniska system som hjälper förare att välja hastighet som överensstämmer med aktuell hastighetsbegränsning. Med hjälp av GPS-teknik registrerar ISA-systemet fordonets hastighet och jämför den med gällande hastighetsbegränsning just där fordonet befinner sig. På displayen i realtid visas gällande hastighetsbegränsning på vägen. Om hastighetsgränsen överskrids avges en ljud- eller ljussignal. Med hjälp av systemets loggfunktion kan en förares körbeteende följas av en arbetsgivare eller som i MHF:s förslag, av Transportstyrelsen.

I del ett av förstudien undersökte MHF vad det finns för erfarenheter av att använda ISA-teknik för att påverka körbeteende för hastighet. De försöksprojekt som har gjorts visar på positiva resultat.
MHF gjorde också två olika enkätundersökningar. Den ena enkäten gjordes med förare som har fått sitt körkort återkallat på grund av hastighetsöverträdelse under 2018. Alla som hade fått körkortet återkallat, svarade att de skulle ha uppskattat om möjligheten med villkorat körkort med ISA funnits.

Den andra enkäten skickades till riksdagsledamöter i trafikutskottet. De ledamöter i trafikutskottet som svarat var försiktigt positiva till förslaget.

Vad är syftet med del två i förstudien?
– Nu går vi vidare och försöker räkna på samhällsnyttan med ett körkortsprogram för fortkörare, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Ett exempel på samhällsbesparing är om människor kan fortsätta jobba under villkorstiden, genom att de deltar i ett körkortsprogram och kan fortsätta köra bil.

Vad betyder det om en person kan få behålla sitt körkort under återkallelsetiden genom att delta i ett ISA-program?
– Ofta behöver man körkortet för att få vardagen att fungera, för att kunna åka till jobbet och för att skjutsa barnen till förskolan, säger Lars Olov Sjöström.
– Om man arbetar som chaufför exempelvis, då är man beroende av sitt körkort för att kunna jobba.

Av de förare som fått körkortet indraget för fortkörning och deltagit i enkäten, uppger 94 procent att det har påverkat deras vardag negativt att bli av med körkortet.

Syftet med förstudien handlar också om att ta fram ett underlag för att kunna genomföra en försöksverksamhet för körkort med villkor om ISA, för personer som har fått körkortet återkallat på grund av hastighetsöverträdelse.
– Vi tänker oss att man skulle kunna använda erfarenheter från när körkort med villkor om alkolås infördes, ett program för personer som dömts för rattfylleri, säger Lars Olov Sjöström.

Sedan 2012 finns det permanent ett villkorat körkortsprogram med alkolås för personer som har dömts för rattfylleri. Programmet inleddes med en försöksperiod 1999. Sedan starten har Transportstyrelsen beviljat över 12 000 körkort med villkor alkolås.
– I förstudien kommer vi också att göra någon form av förberedande arbete för hur lagstiftning och föreskrifter skulle behöva se ut för ett försökprogram, förklarar han.
– Även där tror jag att man jämföra mycket med alkolåsprogrammet.

MHF:s förstudie ska undersöka hur tillförlitlig Nationella vägdatabasen (NVDB) är. För ett ISA-system är beroende av att ha aktuell information när det gäller hastighetsbegränsningar. Förstudien ska också titta på de ISA-system som finns på marknaden och vilka krav som skulle behövas ingå i en standard.

MHF tänker sig att nästa steg efter förstudien är ett försöksprojekt i några län under en begränsad tidsperiod. Under försöket skulle förare som riskerar att få sitt körkort återkallat efter en hastighetsöverträdelse, kunna ansöka om att delta i försöket och få köra med ett villkorat körkort.

– Vi vet från de försök som tidigare har gjorts, att ISA ger ett förändrat körsätt. Det är ju den stora vinsten det ger, att man blir en omskolad förare, säger Lars Olov Sjöström.
– Därför hoppas vi att vår förstudie ska underlätta för myndigheterna, om det finns ett intresse för att starta någon form av försöksprogram.

Del två av förstudien ska vara klar till hösten 2021.

Text: Mari Haglund
Foto: Folksam