Block 1: Välkomna till Tylösandsseminariet studio

Programmet

Block 1 Välkomna till Tylösandsseminariet Studio

9:00

Maria Krafft, Trafikverket och Tomas Jonsson, MHF, inleder och presenterar moderatorn Sverker Olofsson.

Block 2 Möjligheterna och utmaningarna för ökat säkert aktivt resande

09:05

Inledande film med Maria Krafft, Trafikverket och Carolina Klüft, Generation Pep om det positiva med att gå eller cykla för hälsans och miljöns skull.
Cyklisters, fotgängares och elsparkcyklars inblandning i olyckor och skadeutfall, Jenny Eriksson, VTI.

Samhällskostnader för personskador bland gående och cyklister, Emilie Friberg, Karolinska Institutet

Förinspelat: Vad tycker folk på stan? Vad tycker elsparkcyklisterna, fotgängarna och cyklisterna om de förutsättningar som råder? Vad är bra/dåligt?

Skador hos elsparkcyklister, Ragnar Ang, överläkare traumavårdsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Ökad säkerhet för mikromobilitet och oskyddade trafikanter, Soffi Razavi, Head of road safety, Voi Technology

Hur kan vi skydda cyklister – förutsättningar och begränsningar i dagens vägtransportsystem, Helena Stigsson och Anders Kullgren, Folksam

Hur kan olyckor mellan motorfordon och cyklister undvikas – Förutsättningar och begränsningar i dagens fordonstekniska system. Anders Kullgren, Folksam

 

Block 3 Åtgärder: Säker väg

 

10:10

Trafikmiljöer för ökat säkert aktivt resande – så ser utvecklingen ut

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar ofta till kvaliteter som stödjer ett ökad aktivt resande. Hur ser utvecklingen ut vad gäller säkra GCM-passager och mänskliga hastigheter i tätort? Även hinder och möjligheter för införandet av åtgärder för en säker trafikmiljö berörs, och det stöd som Trafiksäkerhetslyftet kan ge kommuner.

Hanna Wennberg, Trafikverket

 

Utformning av cykelnät: Separering och cykelfartsgator – Malin Månsson,

Göteborgs cykelstrateg

Hastighetsreducering på kommunala gator och vägar
Om kommunernas hastighetsöversyner och omskyltning. Lars Nordquist, NTF

 

10:40-10:55 15 minuters PAUS

 

Block 4 Panelsamtal Drift och underhåll

10:55

Malin Månsson, Göteborgs cykelstrateg
Håkan Johansson, Planeringsledare/Projektledare Göteborgs stad
Maria Krafft, Trafikverket
Björn Stenqvist, Cykelfrämjandet

 

Block 5 Åtgärder: Säker användning

11:10

Hjälmar och huvudskador – Konsumenttester driver utvecklingen av säkra hjälmar, Helena Stigson, Folksam

Säker vardagsmobilitet på cykel, Tony Grimaldi, Cycleurope

Förinspelat inslag om första standarden i världen för att testa fotgängarens vinterdäck – skosulan. Medverkande: Eleonor Mörk, Trafikverket, Viveca Wallqvist, RISE, Anette Eriksson, SIS.


Block 6 Panelsamtal

11:35

Hur tar vi alla vårt ansvar? Ökat säkert aktivt resande – hinder, möjligheter och synergier.
Maria Krafft, Trafikverket
Malin Månsson, Göteborgs cykelstrateg
Per Hasselberg, Cykelfrämjandet
Soffi Razavi, Head of road safety, Voi Technology


11:50
Avslutning Tomas Jonsson, MHF och Maria Krafft, Trafikverket