Foto: MostPhotos

Trafikverket genomför varje år sedan 1981 en årlig trafiksäkerhetsenkät.

De tre beteenden som de tillfrågade ansåg viktigast för trafiksäkerheten 2020 är:
*Inte köra rattfull.
*Inte använda mobiltelefon när man kör
*Använda bilbälte

Att inte köra rattfull anses vara viktigast.Trafikverket mäter allmänhetens attityder inom trafiksäkerhet sedan 1981.

2020 års undersökning genomfördes under coronapandemin vilket syns på resultaten i termer av förändrade resvanor. Andelen som svarat att de under de senaste 30 dagarna har rest med buss, tåg, respektive flyg har rasat i jämförelse med 2018 samtidigt som andelen som färdats med bil har ökat. Det är 6 700 individer i åldrarna 16 till 84 år som tillfrågats.

Att hålla hastighetsgränserna är ett beteende som endast var tredje medborgare ser som ett av de viktigaste beteendena för trafiksäkerheten i 2020-årsenkät enligt Trafikverket. De som i lägst utsträckning anger hastighetsgränserna finns i det breda åldersspannet 20–54 år där 3 av 10 anger alternativet, medan den äldsta åldersgruppen (75–84 år) ser att hålla hastighetsgränserna som det tredje viktigaste beteendet (44 procent). Personer som aldrig kör bil ser hålla hastighetsgränserna som ett viktigare beteende (41 procent) än dem som kör bil varje dag (27 procent).

Trafikverket har årligen undersökt allmänhetens attityder vad gäller trafiksäkerhet sedan 1981 i Trafiksäkerhetsenkäten. Urvalsstorlek: 6 700 individer i åldrarna 16–84 år.Svarsfrekvens: 49,9 procent (48,8 procent via post, 47,4 procent på webben och 3,8 procent per telefon). Individerna i populationen indelades efter kön, åldersgrupper och geografiska områden. Inom varje indelning drogs ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret.