Vart är vi på väg?

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild inriktning på trafiknykterhet. Som trafiksäkerhetsorganisation arbetar MHF intensivt för att minska antalet dödade och skadade i trafiken genom opinionsbildning och egna trafiksäkerhetsinsatser. MHF bedriver också verksamhet inom det sociala området, med syfte att motverka missbruk av alkohol och narkotika.

Även på detta område behövs såväl aktiva insatser i den demokratiska processen som egna verksamheter, inte minst med inriktning på ungdomar samt inom yrkeslivet. Trafiknykterhetsfrågorna är kärnan i förbundets verksamhet och utgör därmed en viktig del av såväl trafiksäkerhetsarbetet som det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Konsumentupplysning är en annan viktig del av MHFs verksamhet, både gentemot de egna medlemmarnas intressen och med inriktning på bredare grupper i samhället.

Förbundets kompetens och verksamhet på konsumentområdet gäller främst fordon och fordonstillbehör, trafik samt produkter och tjänster inom fritidssektorn. MHF har sedan 1970-talets början arbetat för att minska trafikens och fordonstrafikens miljöpåverkan. Detta arbete har på senare år konkretiserats ytterligare i ett antal miljöprojekt inriktade på goda miljöval vid trafikanternas reseplanering och fordonsköp. Dessutom granskas hur kollektivtrafiken motsvarar medborgarnas transportbehov till och från arbetet och på fritiden.

Detta handlingsprogram är resultatet av en demokratisk process där mål, medel och strategier fortlöpande diskuteras i lokalavdelningar, regioner och förbund. Frågorna får ytterligare belysning genom att MHF följer aktuell forskning gällande trafiksäkerhet, alkohol och droger samt miljöfrågor och sprider dessa kunskaper inom rörelsen via seminarier, studieverksamhet och egna pressorgan. Handlingsprogrammet redogör för viktiga krav som riktas till beslutsfattare och myndigheter men också för den inriktning som MHF har för sin egen verksamhet.

Handlingsprogrammet inleds med ett avsnitt om nykter och säker trafik. Därefter behandlas alkohol- och narkotikafrågor, miljö- och klimatfrågor samt konsumentfrågor i separata avsnitt.

Ladda ner ditt eget exemplar av MHF:s handlingsprogram