MHF lyfter fram goda exempel på förebyggande och rehabiliterande insatser mot missbruk och rattfylleri under vecka 45

Över en miljon svenskar har ett riskbruk av alkohol. Under vecka 45 lyfter MHF fram goda exempel på förebyggande och rehabiliterande insatser kopplat till alkohol- och drogmissbruk samt rattfylleri. MHF släpper sex intervjufilmer under veckan. Länsstyrelsen, Polisen och Beroendecentrum i Örebro län berättar om vad som är viktigt för att få SMADIT-samarbetet att fungera på ett bra sätt.

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol och droger är en återkommande satsning under vecka 45 – i år den 6 till 13 november.

MHF fokuserar i årets tema för vecka 45 på kommunernas ansvar för det lokala brottsförebyggande ansvaret som trädde i kraft den 1 juli 2023 med fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser för alkohol- och drogmissbruk samt rattfylleri. Insatser som SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) samt körkort med villkor om alkolås.

Om man kan upptäcka och stoppa ett riskbruk av alkohol eller narkotikamissbruk tidigt och erbjuda vård och rehabilitering, ger det många vinster både för individen och samhället. Det minskar också risken för att andra människor skadas och dödas allvarligt i trafiken till följd av en annan persons dåliga livsval.

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) är ett arbetssätt som har som syfte att ge en person som stoppas av polisen för rattfylleri eller drograttfylleri ett erbjudande om en vårdkontakt. SMADIT är ett snabbspår in i vården.

I Örebro län har de aktörer som samverkar kring SMADIT hållit i arbetet och utvecklat det sedan starten 2006. I MHF:s intervjufilmer berättar Länsstyrelsen Örebro, Örebropolisen och Beroendecentrum om sitt arbete med SMADIT.

För ett gott SMADIT-arbete är en bra överenskommelse avgörande. Det lyfter Josefin Sejnelid, länssamordnare för ANDTS-frågor vid Länsstyrelsen Örebro län fram.

– Det handlar om att så ett frö till förändring. Om vi kan se människan och inte bara själva gärningen och visa att det finns hjälp att få. Det är det som SMADIT handlar om, förklarar Thomas Jäderqvist, polisintendent vid Örebropolisen som arbetar med brottsförebyggande frågor.

Sjuksköterskan Anna-Karin Holst på Beroendecentrum i Örebro berättar om hur ett motiverande samtal går till.
– Vi ser goda resultat när personen har fått lite betänketid, då tar många emot vård, säger hon.

Filmerna publiceras löpande under veckan på www.mhf.se/vecka45 och på MHF:s Youtube-kanal.

Välkommen att bli en del av vecka 45! Hjälp oss att sprida informationen!

Vecka 45 Anna Månsdotter Folkhälsomydigheten om SMADIT

23 000 brott av rattfylleri och drograttfylleri rapporterades 2022. Genom SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) erbjuds den som stoppas för rattfylleri ett snabbspår in i vården.

Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet med SMADIT på nationell nivå. Varje år genomför Folkhälsomyndigheten enkäten Länsrapporten. År 2022 svarade 119 av Sveriges 290 kommuner att de erbjuder SMADIT, det motsvarar 47 procent. Det är den högsta siffran sedan 2016.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter en nationell SMADIT-grupp. Anna Månsdotter är enhetschef på Enheten för spelprevention och samordning ANDTS på Folkhälsomyndigheten. I videoklippet berättar Anna om hur Folkhälsomyndigheten arbetar med sitt uppdrag inom SMADIT och hur arbetet följs upp.

Vecka 45 Transportstyrelsen - Ted Snölilja om alkolåsprogrammet

Den som får sitt körkort återkallat till följd av rattfylleri kan få behålla sitt körkort om man sätter in ett alkolås i bilen. Idag har 2 300 svenskar ett körkort med villkor om alkolås. Ted Snölilja är alkolåssamordnare på Transportstyrelsen. I videoklippet berättar Ted Snölilja om vilka krav som ställs för att få delta i alkolåsprogrammet. Han berättar också om varför det är en viktig möjlighet för personer som stoppats för rattfylleri.

Vecka 45 – företagsläkaren Fredrik Sparring om riskbruk och missbruk i arbetslivet

Över 800 000 svenskar i arbetslivet har problem med alkohol eller narkotika. 25 procent av alla arbetsplatsolyckor orsakas av alkohol eller droger. Under de senaste åren har det skett en stor ökning av antalet drogtester på svenska arbetsplatser.

Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova i Skaraborg. Han arbetar i ett specialistteam som hjälper arbetsgivare och anställda, när anställda har ett alkohol- eller drogproblem. Hör Fredrik berätta i videoklippet om hur arbetsgivare kan arbeta med att förebygga, upptäcka och rehabilitera riskbruk och missbruk hos anställda.

MHF: Fler kommuner borde erbjuda hjälp genom SMADIT för rattfyllerister

MHF vill att fler kommuner ska erbjuda vård och rehabilitering genom metoden SMADIT till personer som stoppas för rattfylleri. Idag används SMADIT i 119 av landets kommuner. Om ett riskbruk av alkohol eller narkotika upptäcks tidigt minskar risken för återfall i rattfylleri. Ett tidigt ingripande kan förhindra att människor skadas allvarligt och i värsta fall dödas i trafiken.

Läs mer här.

Vecka 45 Anna-Lena Holst på Beroendecentrum Örebro

En person som stoppas misstänkt för rattfylleri eller drograttfylleri i Örebro tas med till polisstationen på sjukhuset. Anna-Lena Holst på Beroendecentrum i Örebro är den första kontakten som de här människorna möter från vården. Hon försöker motivera personerna att ta emot hjälp. Genom SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) erbjuds den som stoppas för rattfylleri ett snabbspår in i vården. I videoklippet berättar Anna-Lena Holst om hur ett motiverande samtal kan gå till.

Vecka 45 - Thomas Jäderqvist, Polisen Örebro

Örebro rapporterar polisen dubbelt så många fall av drograttfylleri per år som alkoholrattfylleri. Ofta finns det ett missbruk eller beroende bakom alkohol- eller drograttfylleriet. Genom SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) erbjuds den som stoppas för rattfylleri ett snabbspår in i vården. Polisintendenten Thomas Jäderqvist jobbar med det brottsförebyggande arbetet på Örebropolisen, där SMADIT ingår. Hör Thomas berätta mer i videoklippet.

Vecka 45 - Josefin Sejnelid, Länsstyrelsen Örebro

Genom SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) erbjuds den som stoppas för rattfylleri ett snabbspår in i vården. I Örebro län har de aktörer som samverkar kring SMADIT hållit i arbetet och utvecklat det sedan starten 2006. Josefin Sejnelid på Länsstyrelsen Örebro arbetar med att samordna SMADIT-samarbetet. Lyssna till Josefin Sejnelid i videoklippet om vad som är avgörande för ett gott samarbete.

- Samverkan mot alkohol och droger i trafiken

SMADIT

SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken, är ett arbetssätt som syftar till att personer som ertappats för ratt-, drogratt- eller sjöfylleri ges ett erbjudande om en vårdkontakt för sina problem. SMADIT bygger på nära och långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer som polis, kommun och region. Genom att ge personer möjlighet till vård och stöd direkt efter händelsen, vill man också kunna minska antalet återfall i den här typen av brott. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Här hittar du Trafikverkets information om SMADIT

Läs mer om SMADIT hos Folkhälsomyndigheten

SMADIT och Polisen
En förare som stoppas misstänkt för rattfylleri ska erbjudas vård genom SMADIT-metoden. 119 av landets kommuner arbetar med metoden. Polisen Maria Rosander anser att det borde vara obligatoriskt för misstänkta rattfyllerister att ta emot hjälp via SMADIT.
Här berättar polisen Maria Rosander om hur ett samtal om SMADIT kan gå till.

Lars Englund - Distriktsläkare

Lars Englund är med sin stora erfarenhet efter 30 år vid Vägverket och Transportstyrelsen, den läkare i Sverige som har störst erfarenhet av vad som krävs av den som åkt fast för rattfylleri för att få tillbaka sitt körkort.

Alkoholens risker på arbetet

Alkoholproblem kan leda till ökad risk för ohälsa bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, ökad frånvaro samt en negativ effekt på arbetsmiljön i stort. Sammantaget kan dessa risker leda till ökade kostnader för såväl samhället, arbetsgivaren som den enskilde. Kostnaderna på en genomsnittlig arbetsplats enbart för nedsatt produktivitet bland de som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion beräknas till 4% av lönesumman.

Arbetsgivarens skyldighet

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren långtgående ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och säker. Arbetsmiljöverkets författningssamling poängterar att arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Det finns med andra ord ett lagstiftat ansvar för en arbetsgivare att aktivt bedriva ett alkohol- och narkotikapreventivt arbete. En skriven alkohol- och narkotikapolicy är mot den bakgrunden ett viktigt redskap för arbetsgivaren att i samråd med de fackliga organisationerna klargöra vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen.

Källa: IQ och ALNA

Ulric Hermansson - Socionom Riddargatan 1 Stockholm

På Riddargatan 1 i Stockholm hittar vi mottagningen för alkohol och hälsa. Vi träffar Ulric Hermansson som är en av dem mest meriterade i Sverige när det gäller frågor som berör alkohol och narkotika i arbetslivet.

Folkhälsomyndighetens ansvar på alkoholområdet

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att sprida kunskap och stöd på nationell, regional och lokal nivå. Vi bidrar till att kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare har kunskap om hur ett långsiktigt, systematiskt och kvalitetssäkrat förebyggande arbete kan utföras.

Att hålla barn och unga borta från alkohol är en viktig del i regeringens alkoholpolitik. Det långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för alkoholrelaterade skador. (Källa: Folkhälsomyndigheten 2022)

Mats Burman - Samordnare länsstyrelsen Norrbotten

Ett långsiktigt och brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan såväl nationellt, regionalt och på lokal nivå. Många av de brott som sker i regionen är konsekvenserna av ett riskbruk kopplat till alkohol. I detta samtal med Mats Burman kommer han ge oss en inblick i länsstyrelsens viktiga arbete med att stödja utvecklingen av kunskap och problembaserat brottsförebyggande arbete.

Vad kan olika delar av samhället göra?

Kommuner och myndigheter

Kommunerna kan göra mycket för att förebygga alkoholrelaterade problem. Det handlar om att kartlägga konsumtionen, lokala problem och det förebyggande arbete som bedrivs och att arbeta aktivt enligt en konkret alkohol- och drogpolicy.

Policyn bör ha tydliga mål och delmål, budgetbeslut, tidsplan och utpekat ansvar för olika delar. Samordningen mellan olika sektorer av kommunens verksamhet är viktig. Forskningen visar att insatser för att begränsa tillgängligheten till alkohol är en viktig del. Därför bör tillsyn av åldersgränser i livsmedelsaffärer, på restauranger och på festivaler genomföras systematiskt.

Hälso- och sjukvård

Det finns inte någon helt riskfri eller oskadlig nivå av alkoholkonsumtion, men risken ökar gradvis med ökande konsumtion. En konsumtion på tio standardglas alkohol i veckan innebär till exempel en tre gånger förhöjd risk att drabbas av olycksfall som kräver sjukhusvård, 42 procent högre risk för läpp- och muncancer, 24 procent högre risk för bröstcancer för kvinnor, 11 procent högre risk för tjock- och ändtarmscancer, 35 procent högre risk för skrumplever och 25 procent högre risk för epilepsi. Idag orsakar alkoholen cirka 3600 dödsfall varje år i Sverige.

Att upptäcka riskbruk, skadligt bruk och beroende tidigt och erbjuda kort rådgivning är effektivt och kan förhindra en negativ utveckling till alkoholberoende. Att tidigt identifiera problem är även angeläget när det gäller narkotika, dopning och spel om pengar. Här har alla delar av hälso- och sjukvården möjlighet att göra viktiga insatser. Idag nås dock endast en av tio personer med alkoholproblem av vården.

 

Skolor och universitet

Unga vuxna har den högsta alkoholkonsumtionen och nästan hälften av åldersgruppen 18–25 år studerar på universitet och högskolor. Det är en period i livet när det festas mycket och olika preparat prövas, varför studenthälsan och studentkårerna har en viktig preventiv roll att fylla.

Universitet och högskolor har enligt högskoleförordningen (1993:100) ansvar för att studenter har tillgång till hälsovård, särskilt förebyggande hälsovård som har till ändamål att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.  För att det förebyggande arbetet på universitet och högskolor ska fungera effektivt krävs en varaktig organisation som får ett tydligt uppdrag att kontinuerligt utbilda och utveckla metoder till dessa målgrupper kontinuerligt. Ytterligare motiv för att fokusera på studentgruppen kan vara att främja inlärning och studieresultat och att minska risken för att studenterna grundlägger bestående alkoholvanor med risk för ohälsa även på längre sikt.

 

Arbetslivet                                                                                              

Arbetsplatsens och företagshälsovårdens roll när det gäller att förhindra utveckling av problem är viktig. Drygt 8 av 10 i arbetslivet upplever att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang och i åldersgruppen 18–34 år är siffran 94 %.  Fler män än kvinnor har tillgång till företagshälsovård, andelarna är 62 respektive 55 procent.

Arbetsmiljölagen (AML) ger arbetsgivaren långtgående ansvar att se till att arbetsmiljön är trygg och säker.  Arbetsmiljöverkets författningssamling poängterar att arbetsgivare regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsplatserna och företagshälsovården kan aktivt bidra till att risk- och skadligt bruk av olika slag identifieras och att stödjande insatser kommer till stånd. Även om hälsomotivet för den enskilde är det starkaste, finns det andra motiv, inte minst produktionsbortfallet som för alkohol och tobak har beräknats till åtskilliga miljarder kronor per år.

 

Trafiken

Alkoholpåverkade förare är fortfarande ett av de största trafiksäkerhetsproblemen.

  • Cirka en av fyrahundra bilresor sker med onykter förare. Det handlar om mellan 12000 och 12500 rattfylleri körningar per dygn.
  • Cirka 50-80 personer omkommer varje år i trafiken på grund av alkohol- och/eller drogpåverkade förare. Det motsvarar 25-30 procent av samtliga omkomna i trafikolyckor.
  • Mer än 1000 personer skadas svårt varje år på grund av rattfylleri.
  • Många rattfyllerister är personer med alkoholproblematik, d.v.s. riskabla alkoholvanor eller alkoholberoende.

Forskningen visar på tydliga samband mellan utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen och förekomsten av rattfylleri. När alkoholkonsumtionen ökar över tid så ökar rattfylleri problemet. En minskad alkoholkonsumtion, däremot, leder till minskat rattfylleri. Med hjälp av förebyggande insatser, alkolås, automatiska nykterhetskontroller och fler nykterhetskontroller av polisen kan vi tidigt upptäcka dolt alkoholmissbruk och förebygga rattfylleri.

Tomas Jonsson - Projektledare/VD MHF Testlab

MHF Testlab i Tibro är ett av tre i världen ackrediterade för tester av alkomätare. Tomas Jonsson projektledare och VD för MHF Testlab ger oss en inblick i hur en alkomätare fungerar och vad man ska tänka på vid ett eventuellt köp.

Vad händer om man dricker alkohol när man är gravid?

När en dricker alkohol tas den upp i blodet och transporteras till kroppens olika organ. Vid en graviditet går alkoholen, genom moderkakan, över till fostrets blodomlopp. Fostrets förmåga att bryta ned alkohol är mycket nedsatt och under de första veckorna av graviditeten saknas förmågan helt. Alkoholhalten i fostrets blod riskerar därför att bli ännu högre än i den gravida kvinnan.

Idag går det inte att slå fast exakt vilken effekt olika mängder alkohol har på fostret, men senare års forskning ger stöd för att redan små alkoholmängder kan påverka fostret. Graden av skador som kan uppstå hos fostret påverkas bland annat av en individuell känslighet för alkohol hos den som är gravid och fostret, samt hur mycket och när under graviditeten som alkoholen intas. Därför är rekommendationerna i Sverige, och många andra länder, att inte dricka alkohol alls under graviditeten.

Källa: CAN

Studentliv och alkoholvanor

Många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol. Studenter kan därför vara särskilt sårbara för alkoholproblem. Flera olika studier visar att det är i åldrarna mellan 18 och 25 år som man dricker mest. Det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor. En del studenter dricker ingenting, medan en del redan har en hög konsumtion med sig sedan tidigare. Det är inte ovanligt att studenter har en bild av att alla studenter dricker alkohol. Det gör att den egna pressen på sig själv att dricka alkohol ökar.

Tillfällen med för stort alkoholintag kan ge negativa konsekvenser, till exempel minnesluckor, olyckor, bråk eller oönskat sex. Att ha kontroll över sitt drickande innebär att det är du som bestämmer hur festen ska bli, inte alkoholen. Därför är det viktigt att hålla koll på din alkoholkonsumtion.

Källa: Studenthälsan, Lunds universitet

Gun-Lis Roos - Ordförande MHF Sollentuna

Gun-Lis Roos från MHF Sollentuna berättar om deras goda samarbete med Sollentuna kommun kring att arrangera olika aktiviteter kopplade till nykterhet och trafiksäkerhet. Ett alkoholfritt studedfirande är ett exempel på en aktivitet som MHF Sollentuna genomfört tillsammans med Sollentuna kommun under många år med gott resultat.

Äldre och Alkohol

Av olika anledningar är äldre personer ofta mer känsliga för alkoholens negativa hälsoeffekter. Kroppen förändras med stigande ålder vilket påverkar hur alkoholen tas upp och omsätts.

Man kan se att de personer som idag är 65 år och äldre har en högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och att även skador och sjukdomar till följd av alkohol har ökat. Av olika anledningar är äldre personer ofta mer känsliga för alkoholens negativa hälsoeffekter. Kroppen förändras med stigande ålder vilket påverkar hur alkoholen tas upp och omsätts.

Många äldre personer medicinerar för olika kroniska sjukdomar. Alkohol påverkar risk och prognos för många vanliga sjukdomstillstånd och dessutom effekten av många läkemedel.

Källa: kunskapsguiden.se

Thomas Andersson - Samhällsmedicinsk sekreterare region Jämtland Härjedalen

Thomas Andersson jobbar förebyggande mot alkohol och droger kopplat till psykisk hälsa på Region Jämtland Härjedalen. Regionen har ett gott samarbete med kommunerna och föreningarna i projektet Mobilisering mot droger. Äldre och alkohol, ungdomar samt ren träning är några fokusområden.

I Region Jämtland Härjedalen har en digital rutin införts för att underlätta arbetet med SMADIT (Samverkan mot alkohol i droger i trafiken). SMADIT handlar om att när polisen stoppar en förare misstänkt för rattfylleri eller drograttfylleri, ska föraren erbjudas en snabbkontakt till vården.

Så påverkar alkohol din träning

Enligt den kunskapsöversikt som tre forskare på GIH har sammanställt kan den fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag.
– Koordination, koncentration och reaktionsförmåga påverkas mest negativt av alkoholkonsumtion, vilket medför att skaderisken ökar, framför allt i samband med trötthet, säger Mikael Mattsson, lektor och en av författarna.
Kunskapsöversikten Alkohol och idrott är beställd av IQ och Riksidrottsförbundet (RF).

Här finns kunskapsrapporten Alkohol och idrott att ladda ner.

Källa: Gymnastik- och idrottshögskolan, gih.se

Länkar med beskrivning för webbplats www.mhf.se/vecka45/

 

Intressanta webbsidor

Barn som far illa av vuxnas drickande – så ser kommunernas policyarbete ut

4 av 10 kommuner saknar en policy som syftar till att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa på grund av vuxnas alkoholkonsumtion. Det visar en kartläggning från CAN.

https://www.can.se/pressmeddelande/barn-som-far-illa-av-vuxnas-drickande-sa-ser-kommunernas-policyarbete-ut/

 

CAN sprider fakta om alkohol och andra droger i samhället

CAN är ett nationellt kompetenscentrum med undersökningar, forskning och kunskapshöjande insatser om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

https://www.can.se

 

Socialstyrelsen är en resurs för bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller stöd till personer med riskabla alkoholvanor

På Socialstyrelsens webbplats finns verktyg, stöd och kunskap för stödjande och förebyggande verksamhet, bl.a. broschyrer och filmer.

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-alkohol/

 

Folkhälsomyndigheten följer och analyserar alkoholutvecklingen ur ett folkhälsoperspektiv

Alkohol, riskkonsumtion, är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Här finns en hel del statistik.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/

 

IQ arbetar för att förebygga alkoholvanor som skadar hälsan

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

https://www.iq.se

 

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor och för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor, anonymt och kostnadsfritt.

https://www.alkohollinjen.se

 

MHF är experter på alkolås och alkomätare

MHF Test Lab är Sveriges enda ackrediterade laboratorium som är specialiserat på alkoholmätning. På MHF:s webbplats finns råd till upphandlare och konsumenter om alkoholmätning och en stor produktöversikt med omdömen om olika alkolås och alkomätare.

https://www.mhf.se/alltomalkolas/koprad/alkolas/

 

Arbetsmiljöupplysningen ger råd till arbetsgivare om alkoholproblem på arbetsplatsen

På webbplatsen informeras bland annat om hur arbetsgivaren bör upprätta en alkohol- och drogpolicy och en handlingsplan.

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Alkohol/

 

På Drugsmart finns kunskap om alkohol, andra droger och spel

Drugsmart presenterar nyheter och redovisar fakta inom alkoholområdet på ett lätttillängligt sätt.

https://www.drugsmart.se

 

IOGT presenterar aktuell alkoholforskning

Varje år ger IOGT-NTO, i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Svensk sjuksköterskeförening, SFAM (Svensk förening för allmänmedicin), CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet), ut en forskningsrapport.

https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/

 

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation med lång historia

Blå bandet ger ut böcker och broschyrer om alkohol och samhälle och erbjuder inbjuder nyktra aktiviteter för alla åldrar.

https://www.blabandet.se

SANDT-podden

SANDT-podden är en framgångsrik podd om Spel om pengar, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Stefan Åberg, ANDTS-samordnare, Helsingborg, samtalar med sakkunniga gäster.
All information och poddavsnitt finns på Verktygslådan