Varmt välkommen till Tylösand – Nytt digitalt format!

I år har vi som alltid ett digert program fullt med matnyttig och uppseendeväckande information.

OBS: Programmet är levande materia och uppdateras därför löpande och blir mer detaljrikt för varje dag. 

 

BLOCK 1

Ett nytt etappmål är satt. Sverige ska ta ytterligare kliv mot nollvisionens mål. Ambitionsnivån är hög och då måste arbetet för att nå målen också vara ambitiöst. Vad innebär detta och hur ska respektive parter agera för att hinna fram i tid?

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket

Utblick mot 2030
De nya ambitiösa etappmål och aktörsgemensamma mål vi har att jobba mot innebär att vi behöver utveckla våra verktyg och processer för att nå hela vägen. Trafiksäkerhetens del i Agenda 2030 stärkt av Stockholmsdeklarationen som antogs i FN 2020 innebär dessutom att vi behöver angripa trafiksäkerhetsfrågan på ett bredare sätt och bidra till att fler tar ansvar.


Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt

Hvordan verdsettes menneskeliv økonomisk?
Moderne forskning om økonomisk verdsetting av liv og helse begynte omkring 1970. Ledende økonomer tok da til orde for å beregne den økonomiske verdien av å redusere risikoen for å dø ved hjelp av betalingsvillighetsstudier. Slike studier kom i gang omkring 1980. Resultatene har vist seg å være svært sprikende.


Rikard Fredriksson,Trafikverket

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2020 och för etappmålsperioden?
Vi hade en mycket positiv utveckling 2020 med rekordlåga nivåer på antal omkomna, och vi nådde även etappmålet. Vi tittar bakåt för att se hur detta uppnåddes, och även en kort framåtblick vad som behövs för nästa etappmålsperiod.

VI ÖPPNAR FYRA SAMTIDIGA SPÅR. DU VÄLJER SJÄLV VILKET DU VILL TA DEL AV.

Klicka på respektive studio för att se respektive programinnehåll

BLOCK 2

Det har redan skett en viss förskjutning mellan olika sätt att transportera sig. Eldrivna enpersonsfordon är ett sådant nytt sätt att förflytta sig snabbt även lite längre sträckor. Byte av färdsätt, Modal shift, pekas ut som en viktig nyckel för en stärkt trafiksäkerhet världen över. Men leder nya färdsätt automatiskt till en säkrare trafik?

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Johan Lindberg, Trafikverket

Modal Shift gör resandet hållbart – men blir det säkert?
En hållbar färd måste vara säker. Men vad krävs för att färden ska bli säker utifrån Nollvisionens säkerhetsfilosofi?


Panelsamtal:

Bestående effekter av pandemin och hur det påverkar trafiksäkerheten. Kopplat till ny teknik


Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector


Olof Holmgren, KINTO Share


Tina Ghasemi Liljekvist, Senior Public Policy Manager, Voi


Johan Lindberg, TrafikverketVictoria Fara, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Bilfritt byliv-satsing: redusert trafikk og økt byliv i Oslo
Oslo kommune vil skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum, Grønland og Tøyen. Myke trafikanter prioriteres høyst og privatbilen kommer sist. Et av virkemidlene for å oppnå økt byliv er å frigjøre områder som har fungert som parkeringsplasser langs gatene og redusere gjennomgangstrafikk.


 

BLOCK 3

Några av våra svenska myndigheter har ett särskilt ansvar och särskilda roller att spela för att vi ska nå våra trafiksäkerhetsmål. Här möter vi de högsta cheferna för dessa myndigheter. Hur ser de på de utmaningar och möjligheter som ligger framför?

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket


Jonas Bjelfvenstam, Generaldirektör Transportstyrelsen


Tomas Svensson, Generaldirektör VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut


Anders Thornberg, Rikspolischef

VI ÖPPNAR FYRA SAMTIDIGA SPÅR. DU VÄLJER SJÄLV VILKET DU VILL TA DEL AV.

Klicka på respektive studio för att se respektive programinnehåll

BLOCK 4

Alla vet att för höga hastigheter är en av de viktigaste orsakerna till svåra olyckor. Sänkta hastigheter skulle rädda liv. Men det är en het fråga på flera sätt. Stämmer det att regelefterlevnaden är låg? Vilka samhällskostnader står vi inför? Hur ska vi nå målet om ”noll hastighetsöverträdelser”? Går det?

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Anders Kullgren, Folksam

Nya mätningar av hastighetsefterlevnad hos yrkestrafiken
Yrkestrafiken utgör en stor andel av trafiken på Sveriges vägar. Därför har Folksam för femte året i rad mätt hastighetsefterlevnaden hos yrkestrafiken. Tidigare år har vi endast mätt i Stockholm och Uppsala, men denna gång har vi också mätt hastighetsefterlevnaden av yrkestrafiken i hela landet. Analysen har gjorts per kategori av yrkestrafik, så som taxi, färdtjänst, transporter etc.


Karin Ulén, kommunikationsansvarig Trafikverket

Tillsammans är vi Zhero
Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att engagera sig. Genom Zhero kraftsamlar vi för ökad förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och för trafiksäkert beteende. Målet är att alla ska kunna bidra till Nollvisionen. Kort om erfarenheter, fokus framåt och samarbeten.

Kerstin Elias, Avdelningschef Trafikkontoret Göteborgs stad

Kommunalt perspektiv, effekter av hastighetsförändringar, inte bara effekten på hastighet utan i ett hållbarhetsperspektiv, buller, attraktivitet, hälsa mm


 

BLOCK 5

Vi talar mycket om de fotavtryck vi lämnar efter oss när det gäller miljö och klimat. Men vilka avtryck gör vi genom de beslut vi fattar inom trafiksäkerhet? Kan nya regler om rapportering göra vägarna säkrare? Kan vi prata om hållbar trafiksäkerhet? Hur ska vi finansiera nya infrastruktursatsningar som gynnar trafiksäkerheten?

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Sara Lindstrand, Senior Manager Sustainability, AFRY

Trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga och företags Safety Footprint ur ett värdekedjeperspektiv
I takt med att hållbarhet blir alltmer affärskritiskt och bristande hållbarhetsarbete ses som en investeringsrisk riktas fokus mot företagens direkta eller indirekt påverkan på samhället. Företagens Safety Footprint längs värdekedjan blir nästa stora steg för den globala trafiksäkerheten och AFRY utvecklar på uppdrag av FIA ett index för att mäta företags Safety Footprint.


Ylva Wessén, vd Folksam

Hur kan en stor finansiell aktör som Folksam höja trafiksäkerheten?
För att nå de globala trafiksäkerhetsmålen för 2030 bör stora investerare beakta även trafiksäkerhet. I 20 år har Folksam haft kriterier för ansvarsfulla investeringar och på senare år har gröna obligationer för bland annat förbättrad infrastruktur varit en viktig hörnsten. Nu pågår diskussioner med flera stora aktörer med syfte att skapa obligationer som ska riktas mot investeringar inom trafiksäkerhetsområdet.


Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Högst ansvarig minister för trafiksäkerhet i Sverige avslutar årets Tylösandsseminarium